Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žiarenie – predchádzanie vystaveniu zo zapečatených zdrojov (do roku 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žiarenie – predchádzanie vystaveniu zo zapečatených zdrojov (do roku 2018)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/122/Euratom – bezpečnostné normy ochranu pred žiarením

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa zavádzajú prísnejšie pravidlá zaobchádzania so „zapečatenými zdrojmi rádioaktívneho žiarenia“. Zároveň sa harmonizuje celoeurópsky prístup.

„Zapečatené zdroje rádioaktívneho žiarenia“ sú malé množstvá rádioaktívneho materiálu, ktoré sú:

natrvalo zapečatené v puzdre alebo

naviazané na materiál, ktorý nie je rádioaktívny,

s cieľom zamedziť únikom/kontaminácii.

Ich použitie je mnohoraké (napr. v medicíne, výskume a priemysle).

Smernica sa vzťahuje na zapečatené zdroje vysokorádioaktívneho žiarenia (HASS).

HLAVNÉ BODY

Opustené, stratené alebo premiestnené zdroje (alebo zdroje premiestnené bez súhlasu) sa volajú „zvyškové zdroje“.

Zvyškové zdroje môžu predstavovať zdravotné riziko. Cieľom smernice je znížiť toto riziko.

Od krajín EÚ sa požaduje, aby:

objasnili, kto je zodpovedný za obnovenie zvyškových zdrojov;

vytvorili systémy detekcie zvyškových zdrojov (napr. v zberniach kovu);

organizovali kampane na obnovu zvyškových zdrojov;

vyškolili pracovníkov, ako manipulovať so zdrojmi bezpečne.

Pravidlá pre vlastníkov zdrojov

Vlastník musí viesť záznamy o všetkých zdrojoch, za ktoré je zodpovedný. V záznamoch sa musia uvádzať tieto údaje:

umiestnenie;

podrobnosti o prevode (umiestnenia a/alebo zodpovednosti);

označenie znakom.

Zároveň musí:

pravidelne kontrolovaťstav zdroja;

vykonávať skúšky (napr. testy presakovania) podľa medzinárodných noriem;

zamedziť strate, krádeži alebo neoprávnenému používaniu (ak sa tak stane, informovať úrady);

zabezpečiť pracovníkom školenie o ochrane pred žiarením;

informovať úrady, ak dôjde k vystaveniu osôb žiareniu.

Krajiny EÚ musia:

poveriť príslušný orgán vykonávaním tejto smernice;

vytvoriť systém predchádzajúceho oprávnenia zariadení, v ktorých sa používajú zdroje vysokoaktívneho žiarenia;

zabezpečiť, aby mal vlastník vytvorené bezpečnostné pravidlá a mohol zaplatiť za opätovné použitie alebo likvidáciu;

vytvoriť systém sledovania prevodov;

zabezpečiť finančné prostriedky dostupné na obnovu zvyškových zdrojov;

spolupracovať s ostatnými štátmi EÚ v prípade straty, premiestnenia alebo krádeže – prípadne objavenia zvyškových zdrojov.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 31. decembra 2003.

Zrušuje sa smernicou 2013/59/Euratom, do ktorej boli prevzaté jej hlavné ustanovenia. Smernica 2013/59/Euratom nadobudne účinnosť 6. februára 2014.

AKT

Smernica Rady 2003/122/ Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysokorádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2003/122/Euratom

31. decembra 2003

31. decembra 2005

Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003 s. 57 – 64

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1 – 73)

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Skúsenosti s vykonávaním smernice 2003/122/Euratom o kontrole zapečatených zdrojov vysokorádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia [COM(2015) 158 final zo 16. apríla 2015]

Posledná aktualizácia 15.10.2015

Top