Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá EÚ pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/96/ES – reštrukturalizácia systému EÚ pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa ustanovujú pravidlá Európskej únie (EÚ) týkajúce sa daní, pokiaľ ide o elektrinu, všetky motorové palivá a väčšinu vykurovacích palív.
 • Cieľom je zaistiť bezproblémové fungovanie jednotného trhu EÚ s energiou a zabrániť akejkoľvek deformácii obchodu a hospodárskej súťaže, ktorá by mohla viesť k veľkým rozdielom vo vnútroštátnych daňových systémoch.
 • Pravidlá prispievajú k širším cieľom, napríklad prechod na konkurencieschopné, nízkouhlíkové, energeticky účinné hospodárstvo.

HLAVNÉ BODY

 • Energetické výrobky sa zdaňujú, len ak sa používajú ako motorové palivo alebo na kúrenie.
 • V smernici sa zavádzajú minimálne úrovne zdaňovania motorových palív, vykurovacích palív a elektriny platné od 1. januára 2004.
 • Energetické výrobky, ktoré sa používajú na vykurovanie, v poľnohospodárstve, v stacionárnych motoroch a strojoch v stavbárstve a pri verejných prácach, možno zdaňovať pri nižších úrovniach ako v prípade paliva do automobilov.
 • Vlády môžu uplatňovať nižšiu sadzbu dane na naftu na komerčné účely (ak ju používajú nákladní dopravcovia alebo je určená na prepravu cestujúcich) ako pri nafte na nekomerčné využitie.
 • Smernicou sa umožňujú oslobodenia od daní a daňové úľavy, najmä z environmentálnych a zdravotníckych dôvodov. Vlády môžu oslobodiť od zdanenia obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad biopalivá alebo palivá a elektrina, ktoré sa používajú na prepravu tovaru a cestujúcich vlakom, metrom, električkou alebo trolejbusom.
 • Smernicou sa umožňuje zníženie daní pre energeticky náročné spoločnosti – tie, ktoré vynaložili najväčšie úsilie o zníženie spotreby. Krajinám EÚ, ktoré mali problémy s vykonávaním nových opatrení, sa poskytli prechodné opatrenia pred uplatňovaním tohto právneho predpisu (Belgicko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko a Portugalsko).
 • Podobné dočasné výnimky a prechodné obdobia sa poskytli krajinám, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007.
 • Tento právny predpis sa nevzťahuje na niektoré energeticky náročné sektory (napr. v metalurgii) alebo na energetické výrobky s dvojitým používaním, to znamená, že sa používajú na vykurovanie, ako aj na iný účel (napr. na výrobu určitých chemických látok).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 31. októbra 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 2003.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51 – 70)

Následné zmeny smernice 2003/96/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako referencia.

Posledná aktualizácia 28.11.2016

Top