Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prehľadné účtovníctvo štátnych podnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prehľadné účtovníctvo štátnych podnikov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Komisie 2006/111/ES – prehľadné účtovníctvo štátnych podnikov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je zabezpečiť transparentnosť finančných vzťahov medzi krajinami Európskej únie (EÚ) a štátnymi podnikmi, aby sa zaistila spravodlivá hospodárska súťaž a nediskriminácia súkromných spoločností.

HLAVNÉ BODY

  • Krajiny EÚ sú povinné zabezpečiť transparentnosť všetkých verejných fondov, ktoré majú štátne podniky k dispozícii, a spôsobu ich vynaloženia. Zároveň sú povinné zabezpečiť, aby náklady a príjmy týchto spoločností boli jasne stanovené na samostatných účtoch.
  • Finančné vzťahy, ktorých sa smernica týka, zahŕňajú poskytovanie kapitálu, príspevkov alebo pôžičiek za zvýhodnených podmienok a náhradu prevádzkových strát*.
  • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby vnútorné účty dotknutých spoločností boli oddelené vo vzťahu k ich rôznym činnostiam a aby všetky náklady a príjmy boli správne stanovené v súlade so správnymi zásadami účtovania nákladov.
  • Niektoré druhy finančných vzťahov sú vyňaté z pôsobnosti smernice, napr. vzťahy medzi krajinami EÚ a centrálnym bankami alebo so štátnymi podnikmi zahrňujúce poskytovanie služieb, kde nie je pravdepodobný významný vplyv na obchod medzi krajinami EÚ.
  • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby príslušné finančné údaje boli Európskej komisii k dispozícii po dobu piatich rokov od poskytnutia verejných fondov spoločnosti. Komisia však nesmie zverejňovať žiadne informácie, ktoré sú predmetom služobného tajomstva.
  • Pokiaľ ide o výrobný sektor, tieto údaje sa musia poskytovať Komisii raz ročne a musia zahŕňať výročnú správu a ročné účty.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica Komisie 2006/111/ES je kodifikovaným znením pôvodného aktu (smernica 80/723/EHS) a jeho následných zmien. Uplatňuje sa od 20. decembra 2006. Krajiny EÚ mali zapracovať pôvodnú smernicu 80/723/EHS do vnútroštátneho práva do 31. decembra 1981.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

náhrada strát: účtovnícky pojem, keď sa evidovaná strata odpočíta od ziskovej položky, čím sa zruší jej účinok.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 17 – 25)

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top