Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vykonávanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ - uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vykonávanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ - uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ

V záujme spotrebiteľov aj podnikov Európska únia (EÚ) zaviedla pravidlá, ktorými postaví mimo zákon kartely, ktoré stanovujú ceny alebo rozdeľujú trhy medzi účastníkov hospodárskej súťaže. EÚ sa zároveň snaží predchádzať tomu, aby firmy zneužívali svoje dominantné postavenie na trhu, napr. účtovaním nespravodlivých cien alebo obmedzovaním výroby.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy.

SÚHRN

V záujme spotrebiteľov aj podnikov Európska únia (EÚ) zaviedla pravidlá, ktorými postaví mimo zákon kartely, ktoré stanovujú ceny alebo rozdeľujú trhy medzi účastníkov hospodárskej súťaže. EÚ sa zároveň snaží predchádzať tomu, aby firmy zneužívali svoje dominantné postavenie na trhu, napr. účtovaním nespravodlivých cien alebo obmedzovaním výroby.

AKÝ JE CIEĽ NARIADENIA?

Nariadením sa vykonávajú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ ustanovené v článku 101 (zosúladené postupy, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž) a v článku 102 (zneužívanie dominantného postavenia) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) [bývalé články 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (zmluva o ES)]. Zavádzajú sa pravidlá, ktorými sa predovšetkým menia hľadiská súvisiace s vymáhaním politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Nariadením sa umožňuje, aby sa pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré v minulosti uplatnila Európska komisia, vymáhali na decentralizovanom základe prostredníctvom orgánov hospodárskej súťaže krajín EÚ. Posilnila sa tak úloha vnútroštátnych antitrustových orgánov a súdov pri vykonávaní práva hospodárskej súťaže EÚ. Komisia môže zameriavať svoje zdroje na vymáhanie najzávažnejších porušení hospodárskej súťaže cezhraničného rozmeru.

HLAVNÉ BODY

Postupy podľa článku 101 (ZFEÚ) - antitrust

Prípady vyšetrovania protisúťažných dohôd (napr. kartelov) sa otvárajú na základe:

sťažnosti (napr. od konkurenta);

iniciatívy orgánu hospodárskej súťaže (vnútroštátny orgán alebo Európska komisia);

žiadosti v rámci programu zhovievavosti (keď sa účastník kartelu môže vyhnúť pokute alebo dosiahnuť jej zníženie, ak poskytne informácie o karteli).

Ak Európska komisia začne vyšetrovanie, má rozsiahle právomoci. Zahŕňajú právo na vyžiadanie informácií od spoločností, ale aj vstup do priestorov spoločností, zabavenie ich záznamov či vypočúvanie ich zástupcov.

Ak sa Komisia na základe počiatočného vyšetrovania rozhodne pokračovať v hĺbkovom vyšetrovaní, zostaví oznámenie námietok, ktoré pošle dotknutým spoločnostiam.

Spoločnosti, ktoré sú predmetom vyšetrovania, môžu získať prístup do spisu Komisie a odpovedať na oznámenie námietok. Takisto môžu požiadať o vypočutie. Ak je Komisia po tejto fáze stále presvedčená o porušení pravidiel, môže vydať rozhodnutie o porušení, ktorého súčasťou môže byť udelenie pokút dotknutým stranám.

Komisia môže namiesto toho prijať rozhodnutie o záväzkoch, v ktorom nie sú udelené žiadne pokuty. V tomto prípade dotknuté strany vytvoria podnik na riešenie obáv Komisie súvisiacich s hospodárskou súťažou, za normálnych okolností na pevne stanovené obdobie. Ak tento záväzok porušia, môžu dostať pokutu.

Dotknuté strany sa môžu odvolať voči rozhodnutiam Komisie na Všeobecnom súde.

Podľa smernice 2014/104/EÚ môžu byť obete kartelov alebo porušení pravidiel hospodárskej súťaže odškodnené za spôsobenú ujmu.

Postupy podľa článku 102 (ZFEÚ) - zneužitie dominantného postavenia

Vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže alebo Komisia môžu začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti.

Kľúčovým prvým krokom v týchto prípadoch je posúdiť, či je daná firma dominantná. Súčasťou tohto postupu je vymedzenie jej trhu z hľadiska výrobkov, ktoré dodáva, aj z hľadiska zemepisnej oblasti, v ktorej sa predávajú. Podľa všeobecného pravidla platí, že ak je podiel trhu menší ako 40 %, dominantné postavenie je nepravdepodobné.

Do úvahy sa berú aj ďalšie faktory, ako napr. to, či existujú prekážky brániace vstupu nových účastníkov na trh alebo miera, do ktorej je vyšetrovaná firma zapojená do rôznych úrovní dodávateľského reťazca (tzv. vertikálna integrácia).

Ďalším krokom je zistiť, či sa toto dominantné postavenie zneužíva v dôsledku postupov, ako je predátorská cenotvorba (ceny, ktoré podkopávajú konkurentov), trvanie na tom, aby bola firma výlučným dodávateľom atď.

Orgány hospodárskej súťaže majú rovnaké vyšetrovacie právomoci ako v prípade postupov podľa článku 101. Totožné sú aj hľadiská, ako sú právo na obhajobu, systém oznámení námietok, rozhodnutí o záväzkoch, pokút a náhrady škody.

Európska sieť pre hospodársku súťaž, ktorá sa skladá z vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže a Komisie, im umožňuje vymieňať si informácie vrátane dôverných informácií, a pomáha im tak vymáhať porušenia pravidiel hospodárskej súťaže.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 24. januára 2003.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach o antitruste na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1/2003

24. januára 2003

-

Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 - 25

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 411/2004

9. marca 2004

-

Ú. v. EÚ L 68, 6.3 2004, s. 1 - 2

Nariadenie (ES) č. 1419/2006

18. októbra 2006

-

Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 1 - 3

Nariadenie (ES) č. 169/2009

25. marca 2009

-

Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2009, s. 1 - 5

Nariadenie (ES) č. 246/2009

14. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 1 - 4

Nariadenie (ES) č. 487/2009

1. júla 2009

-

Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 1 - 4

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1/2003 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18 - 24). Pozri konsolidovanú verziu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 349, 5.12.2004, s. 1 - 19).

Posledná aktualizácia: 31.07.2015

Top