Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana platených elektronických služieb pred pirátstvom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana platených elektronických služieb pred pirátstvom

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Právna ochrana služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu – smernica 98/48/ES

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tejto smernice je právna ochrana služieb založených na podmienenom prístupe (t. j. predplatený prístup).

Má chrániť platené elektronické služby pred pirátstvom.

Zakazuje akékoľvek obchodné činnosti vrátane výroby, distribúcie alebo reklamy inteligentných kariet (plastové karty so zabudovaným mikroprocesorom alebo mikročipom) a ďalších zariadení, ktoré umožňujú obísť chránený prístup k plateným televíznym, rozhlasovým alebo internetovým službám.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na všetky služby poskytované na základe podmieneného prístupu, ako sú služby plateného televízneho alebo rozhlasového vysielania, video- a audioslužby na požiadanie, elektronické vydavateľské služby a široké spektrum online služieb, ktoré sú dostupné pre verejnosť na základe ich predplatenia alebo po ich jednorazovom zaplatení.

Nezákonné činnosti

Každá krajina EÚ musí zaviesť právne predpisy, ktorými zakáže:

výrobu, dovoz, predaj, prenájom alebo vlastníctvo nezákonných zariadení alebo softvéru, ktoré umožňujú neoprávnený prístup, na komerčné účely;

inštaláciu, údržbu alebo výmenu nezákonného zariadenia na komerčné účely;

reklamu na propagáciu nezákonných zariadení alebo softvéru.

Sankcie a opravné prostriedky

Každá krajina EÚ musí zabezpečiť uzákonenie opatrení:

s cieľom zaviesť sankcie, ktoré budú účinné, varujúce a úmerné potenciálnemu vplyvu protizákonného správania;

s cieľom zaistiť, aby poskytovatelia služieb, ktorí boli ovplyvnení protizákonnou činnosťou, mohli na súde požadovať odškodné a získanie súdneho príkazu, a ak to prichádza do úvahy, žiadať o zadržanie nezákonných zariadení.

Zásady súvisiace s vnútorným trhom

Krajiny EÚ nesmú obmedzovať:

poskytovanie chránených služieb alebo súvisiacich služieb, ktoré majú pôvod v iných krajinách EÚ;

voľný pohyb zariadení podmieneného prístupu okrem zariadení, ktoré sú na základe smernice označené ako nezákonné (t. j. každé vybavenie alebo softvér navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovali prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej forme bez povolenia poskytovateľa služby).

Dohovor Rady Európy

V roku 2015 Rada Európskej únie podpísala v mene EÚ Dohovor Rady Európy o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2003. Podpísanie dohovoru zo strany EÚ pravdepodobne podnieti ďalších členov Rady Európy, aby ho ratifikovali. Uplatňovanie pravidiel podobných pravidlám smernice 98/84/ES sa tak rozšíri za hranice EÚ, čo bude viesť k vytvoreniu právneho predpisu o službách založených na podmienenom prístupe, ktorý by sa uplatňoval na celom európskom kontinente.

KONTEXT

Právna ochrana služieb s podmieneným prístupom

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (Ú. v. EÚ L 320, 28.11.1998, s. 54 – 57)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2014/243/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 128, 30. apríla 2014, s. 61)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1293 z 20. júla 2015 o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2015, s. 3 – 5)

Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Druhá správa o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (KOM(2008) 593 v konečnom znení z 30.9.2008)

O právnej ochrane platených elektronických služieb – Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (KOM(2003) 198 v konečnom znení z 24.4.2003)

Posledná aktualizácia 26.10.2015

Top