Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodné účtovné štandardy (IAS)

Požiadavka, aby všetky spoločnosti kótované v EÚ zostavovali účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS)*/Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS)*, zlepšuje transparentnosť a porovnateľnosť účtových závierok spoločností. Tým sa zas zvyšuje efektívnosť trhov a znižujú sa náklady na zabezpečenie kapitálu pre firmy, čím sa zlepšuje konkurencieschopnosť a stimuluje rast v EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem.

SÚHRN

Požiadavka, aby všetky spoločnosti kótované v EÚ zostavovali účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS)*/Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS)*, zlepšuje transparentnosť a porovnateľnosť účtových závierok spoločností. Tým sa zas zvyšuje efektívnosť trhov a znižujú sa náklady na zabezpečenie kapitálu pre firmy, čím sa zlepšuje konkurencieschopnosť a stimuluje rast v EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Na základe tohto nariadenia sú všetky spoločnosti kótované v EÚ vrátane bánk a poisťovní povinné zostavovať konsolidované účty v súlade s IAS počínajúc od roku 2005.

HLAVNÉ BODY

V súvislosti s ročnou účtovnou závierkou majú krajiny EÚ možnosť povoliť alebo požadovať, aby ich verejne obchodované spoločnosti vypracovali v zhode s IAS vypracovanými v súlade s postupom stanoveným v tomto nariadení. Zároveň sa môžu rozhodnúť rozšíriť toto povolenie alebo túto požiadavku na ďalšie spoločnosti vzhľadom na vypracovanie ich konsolidovaných účtov alebo ich ročných účtov.

S cieľom zabezpečiť vhodný politický dohľad sa v nariadení vytvára nový mechanizmus EÚ na posúdenie IAS vypracovaných Medzinárodnou radou pre účtovné štandardy (IASB) so sídlom v Londýne, ktorým tieto štandardy získavajú právne potvrdenie (schválenie) na použitie v rámci EÚ.

V nariadení sa stanovuje zriadenie dvoch orgánov, ktoré budú pri tomto procese pomáhať:

Výbor pre účtovné predpisy (ARC), ktorému predsedá Komisia a skladá sa zo zástupcov krajín EÚ, rozhoduje o schválení IAS na základe návrhov Komisie.

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) poskytuje Komisii podporu a odborné vedomosti pri posudzovaní medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Skladá sa z odborníkov na účtovníctvo zo súkromného sektora z niekoľkých krajín EÚ.

Mechanizmus schvaľovania zahŕňa 2-stupňový proces:

regulačný proces, kedy výbor ARC na základe návrhu Komisie rozhoduje, či sa IFRS môžu použiť;

technický proces so skupinou EFRAG, ktorá poskytuje podporu a odborné vedomosti potrebné na posúdenie IFRS a radí Komisii, či sa posudzované IFRS majú použiť.

V nariadení Komisie (ES) č. 1126/2008 sa stanovujú medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a súvisiace interpretácie. Toto nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené, aby zahŕňalo všetky normy predložené radou IASB od roku 2008 vrátane určitých zmien z roku 2012 o konsolidovaných účtovných závierkach, partnerstvách a údajoch poskytovaných o podieloch v iných subjektoch.

Na webovej lokalite Komisie je zverejnená a pravidelne aktualizovaná tabuľka, v ktorej sa uvádzajú všetky zmeny nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008.

V júni 2015 Európska komisia prijala hodnotiacu správu o pôsobení tohto nariadenia. Konštatuje, že IFRS sú celkovo úspešné pri zlepšovaní efektívnosti kapitálových trhov v EÚ vďaka vyššej transparentnosti a porovnateľnosti finančných výkazov. Zistili sa však určité oblasti na zlepšenie, ako napríklad lepšia spolupráca medzi aktérmi v procese schvaľovania.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 14. septembra 2002.

HLAVNÉ POJMY

Medzinárodné účtovné štandardy: Medzinárodné účtovné štandardy (IAS), Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a súvisiace interpretácie (interpretácie SIC-IFRIC), následné zmeny týchto štandardov a súvisiacich interpretácií, budúce štandardy a súvisiace interpretácie vydané alebo prijaté Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB).

SIC-IFRIC: Stály interpretačný výbor (SIC) bol predchodcom Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC).

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej štandardom a interpretáciám IAS/IFRS na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

14. septembra 2002

-

Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1 - 4

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 297/2008

10. apríla 2008

-

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 62 - 63

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1606/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako dokumentácia.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1 - 481).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Hodnotenie nariadenia (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem [COM(2015) 301 final z 18. júna 2015].

Posledná aktualizácia: 10.06.2015

Top