Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoločný systém zdaňovania: zlučovanie, rozdeľovanie, prevod aktív, výmena akcií a premiestnenie sídla SE alebo SCE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spoločný systém zdaňovania: zlučovanie, rozdeľovanie, prevod aktív, výmena akcií a premiestnenie sídla SE alebo SCE

Touto smernicou sa zavádza spoločný systém zdaňovania pri cezhraničných operáciách reštrukturalizácie.

AKT

Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi.

SÚHRN

Táto smernica sa uplatňuje pri:

  • zlučovaní, rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií, pri ktorom sa zúčastňujú spoločnosti z dvoch alebo viacerých krajín EÚ;
  • premiestnení sídla európskej spoločnosti Societas Europaea (SE) aleboEuropean Cooperative Society (SCE) medzi krajinami EÚ.

Pravidlá uplatniteľné na zlučovanie, rozdelenie, čiastočné rozdelenie, prevody aktív a výmeny akcií

Zlúčenie, rozdelenie alebo čiastočné rozdelenie nevedie k zdaneniu kapitálových ziskov - vypočítaných ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prevedených aktív a pasív a ich hodnotou na daňové účely - v čase danej operácie, ale len v prípade, že sú takéto zisky skutočne dosiahnuté.

Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa opravné položky alebo rezervy čiastočne alebo úplne oslobodené od zdanenia mohli previesť stálymi prevádzkarňami prijímajúcej spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti.

Samotné pridelenie cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál prijímajúcej alebo nadobúdajúcej spoločnosti, akcionárovi prevádzajúcej alebo nadobudnutej spoločnosti nesmie viesť k zdaneniu príjmu, ziskov ani kapitálových ziskov tohto akcionára.

Pravidlá uplatniteľné na premiestnenie sídla SE alebo SCE

Ak SE alebo SCE premiestňuje svoje sídlo z jednej krajiny EÚ do inej alebo ak sa stane rezidentom v inej krajine EÚ, toto premiestnenie nevedie k zdaňovaniu príjmu, ziskov ani kapitálových ziskov akcionárov. Krajiny EÚ však môžu zdaňovať zisky plynúce z následného prevodu cenných papierov predstavujúcich kapitál SE alebo SCE, ktoré premiestňujú svoje sídlo.

Krajiny EÚ zároveň prijmú nevyhnutné opatrenia, aby v prípadoch, keď sú opravné položky alebo rezervy riadne vytvorené SE alebo SCE pred premiestnením sídla čiastočne alebo úplne oslobodené od zdanenia a nepochádzajú zo stálych prevádzkarní v zahraničí, sa tieto opravné položky a rezervy mohli previesť s rovnakým oslobodením od zdanenia na stálu prevádzkareň SE alebo SCE, ktorá sa nachádza na území krajiny EÚ, z ktorej bolo sídlo premiestnené.

Touto smernicou sa zrušuje a nahrádza smernica 90/434/ES.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/133/ES

15.12.2099

-

Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009

Smernica 2013/13/EÚ

1.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2013

SÚVISIACE AKTY

2012/772/EÚ : Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním (Úradný vestník EÚ L 338, 12.12.2012).

Agresívne daňové plánovanie spočíva vo využití technických detailov daňového systému alebo nesúladu medzi dvoma či viacerými daňovými systémami s cieľom znížiť daňovú povinnosť. Cieľom odporúčania je povzbudiť krajiny EÚ, aby zabezpečili, že dohovory, ktorých cieľom je predchádzať dvojitému zdaneniu, neviedli k nezdaňovaniu, a k prijatiu spoločného všeobecného pravidla proti zneužívaniu na zmarenie postupov, ako sú napríklad umelé úpravy.

Posledná aktualizácia: 21.04.2014

Top