Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Harmonizované vnútroštátne právne predpisy o ochrane dizajnov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Harmonizované vnútroštátne právne predpisy o ochrane dizajnov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/71/ES o ochrane priemyselných dizajnov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane dizajnov s cieľom zabezpečiť, aby držiteľ práva mal rovnakú ochranu vo všetkých krajinách EÚ.

Vnútroštátne právne predpisy existujú súbežne so systémom na úrovni celej EÚ na získanie dizajnu spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje jednotná ochrana.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa uplatňuje na práva k dizajnu*, ktoré sú zapísané:

Podmienky ochrany

Dizajn sa môže uchádzať o ochranu, ak je nový a má osobitný charakter. Krajiny EÚ chránia dizajny prostredníctvom zápisu a udeľujú výlučné práva ich dizajnérom.

Doba trvania ochrany

Dizajn je chránený počas jedného alebo viacerých päťročných období s maximálnou dobou trvania 25 rokov. Na základe ochrany má majiteľ výlučné právo využívať dizajn a brániť akejkoľvek tretej strane, aby ho využívala.

Práva vyplývajúce zo zápisu

Na základe zápisu dizajnu jeho majiteľ získava výlučné právo využívať dizajn a brániť akejkoľvek tretej strane, aby ho využívala.

Obmedzenie práv

Práva vyplývajúce z práva k dizajnu sa nevzťahujú na:

 • súkromne vykonávané úkony a úkony na nekomerčné účely;
 • úkony vykonávané na experimentálne účely;
 • úkony reprodukcie na účely ilustrácie alebo vyučovania;
 • zariadenie na palube lodí a lietadiel zapísaných v inej krajine, keď dočasne vstúpia na územie príslušnej krajiny EÚ;
 • dovoz náhradných dielov a príslušenstva do krajiny EÚ na účel opráv týchto plavidiel a lietadiel;
 • vykonanie opráv týchto plavidiel a lietadiel.

Z ochrany sú ďalej vylúčené:

 • súčasti začlenené do výrobku, ktoré nie sú viditeľné počas jeho bežného používania;
 • znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú určené výlučne jeho technickou funkciou;
 • znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré musia byť reprodukované, aby bolo možné výrobok mechanicky pripojiť k inému výrobku, umiestniť do iného výrobku, okolo výrobku alebo oproti inému výrobku;
 • zariadenie na palube lodí a lietadiel, ktoré dočasne vstúpia na územie inej krajiny EÚ;
 • náhradné diely a príslušenstvo, ktoré sú dovezené do danej krajiny EÚ na účely opráv uvedených plavidiel a lietadiel;
 • dizajn, ktorý je v protiklade s verejným poriadkom alebo s morálnymi zásadami.

Neplatnosť

Právo k dizajnu možno vyhlásiť za neplatné v určitých stanovených prípadoch, a to dokonca aj po jeho zániku alebo ak sa od neho odstúpilo (t. j. majiteľ práva sa vzdal svojho práva).

Vzťah k iným formám ochrany

Ak sú dizajny v krajine EÚ chránené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú nezapísaných dizajnov, autorských práv, ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov, alebo akýmikoľvek inými právnymi predpismi, tieto právne predpisy sa uplatňujú súbežne s osobitnou legislatívou týkajúcou sa ochrany dizajnov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. novembra 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 28. októbra 2001.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÝ POJEM

Dizajn: Vonkajšia úprava celého výrobku alebo jeho časti vyplývajúca predovšetkým z vlastností línií, obrysov, farieb, tvarov, štruktúry alebo materiálov samotného výrobku alebo jeho ozdôb.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289, 28.10.1998, s. 28 – 35)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 6/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 07.07.2016

Top