Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dizajn Spoločenstva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dizajn Spoločenstva

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 6/2002 o ochrane dizajnov Spoločenstva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zavádza sa ním celoeurópsky systém získania dizajnu Spoločenstva, ktorému je pridelená rovnaká ochrana. Stanovuje sa v ňom postup registrácie dizajnov na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).

Systém EÚ existuje popri vnútroštátnych systémoch ochrany. Na akékoľvek záležitosti, ktoré nepatria do predmetu pôsobnosti nariadenia, sa vzťahuje vnútroštátne právo krajín EÚ.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

 • Aby sa dizajn spĺňal podmienky ochrany, musí byť nový a mať osobitý charakter (musí sa líšiť od existujúcich výrobkov).
 • Časti zložených výrobkov, ktorých vonkajšia úprava určuje príslušné dizajny (ako sú viditeľné náhradné diely v automobiloch), nebudú týmto systémom chránené.
 • Na časti ostatných výrobkov, ktoré sú viditeľné pri normálnom používaní produktu, ktorého sú súčasťou, sa môže vzťahovať ochrana.

Práva na dizajn Spoločenstva

Právo na dizajn Spoločenstva sa udeľuje pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi. V nariadení sa upravujú dva typy ochrany dizajnov, pričom oba sa priamo uplatňujú vo všetkých krajinách EÚ.

 • 1.

  Neregistrovaný dizajn Spoločenstva:

  • žiadne formality,
  • krátkodobá ochrana po dobu maximálne 3 rokov odo dňa, kedy sa dizajn po prvý raz sprístupnil verejnosti EÚ, t. j. keď sa produkt uviedol do predaja uvedením na trhu alebo pred zverejnením.
 • 2.

  Registrovaný dizajn Spoločenstva:

  • registrovaný úradom OHIM,
  • ochrana na minimálne 5 a maximálne 25 rokov.

Registrované dizajny sú chránené pred kopírovaním a nezávislou tvorbou podobných dizajnov, kým neregistrované dizajny sú chránené len pred kopírovaním.

Obmedzenie práv

Práva sa nevzťahujú na:

 • činnosť vykonanú súkromne a na nekomerčné účely;
 • činnosť vykonanú na experimentálne účely;
 • reprodukciu, napr. na účely vyučovania.

Nariadenie sa nevzťahuje na zariadenia lodí a lietadiel registrovaných v krajine mimo EÚ, ak dočasne vstupujú na územie EÚ.

Registrácia dizajnu Spoločenstva

 • Žiadosť o registráciu dizajnu Spoločenstva sa môže podať na úrade OHIM alebo na vnútroštátnom úrade priemyselného vlastníctva.
 • Všetky žiadosti sa prekladajú úradu OHIM, ktorý uskutoční formálne preskúmanie a v prípade potreby udelí žiadateľovi dizajn Spoločenstva, a to jeho zapísaním do registra dizajnov Spoločenstva.
 • Úrad potom zverejní tento zápis vo vestníku, ktorý je prístupný verejnosti.
 • Prihlasovateľ môže požiadať, aby sa zverejnenie odložilo o 30 mesiacov odo dňa podania prihlášky, v záujme ochrany citlivých informácií.

Licencie

Licencia sa môže udeliť pre celú EÚ alebo časť EÚ. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná. Nevyhnutnosťou je súhlas majiteľa.

Výmaz

Registrovaný dizajn Spoločenstva sa môže vymazať, ak:

 • dizajn nespĺňa požiadavky stanovené pre dizajn Spoločenstva;
 • majiteľ nemá právo na dizajn Spoločenstva;
 • dizajn predstavuje neoprávnené použitie práce chránenej autorským právom krajiny EÚ.

Sankcie

V nariadení sú stanovené opatrenia, ktoré sa môžu prijať v prípade porušenia podmienok. K nim patrí zákaz výroby a zabavenie výrobkov, ktoré predstavujú porušenie. Súd krajiny EÚ môže takisto nastoliť ďalšie sankcie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 6. marca 2002.

KONTEXT

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 6/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 29.02.2016

Top