Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nájom, požičiavanie a ďalšie súvisiace práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nájom, požičiavanie a ďalšie súvisiace práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva

Smernica harmonizuje právnu situáciu v súvislosti s nájomnými právami, výpožičnými právami a určitými súvisiacimi právami s cieľom zabezpečiť vyšší stupeň ochrany literárneho a umeleckého majetku. Od členských štátov EÚ vyžaduje, aby mali zavedené právne predpisy o práve povoliť alebo zakázať nájom a požičiavanie originálov a kópií diel chránených autorskými právami. Určuje, kto je držiteľom týchto práv a ustanovuje určité postupy ich uplatňovania.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)

SÚHRN

Členské štáty EÚ musia zaviesť právne predpisy, ktorými sa udeľuje právo povoliť alebo zakázať nájom a požičiavanie originálov a kópií diel chránených autorskými právami.

  • Nájom znamená sprístupnenie na použitie na časovo obmedzené obdobie na účely priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu.
  • Požičiavanie znamená sprístupnenie na použitie na časovo obmedzené obdobie, nie však na účely priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ak sa uskutočňuje prostredníctvom verejnosti prístupných zariadení.

Majitelia práv

Nositelia nájomných a výpožičných práv sú autori vrátane hlavných režisérov filmov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov alebo výrobcov filmov. Prevod práv výkonných umelcov, ktorí vystupujú vo filmoch, sa riadi osobitnými pravidlami.

Ukončenie alebo prevod práv

Ak autor alebo výkonný umelec previedol alebo postúpil svoje nájomné právo týkajúce sa zvukového záznamu alebo originálu alebo kópie filmu, zostáva mu zachované právo na primeranú odmenu za nájom. Tohto práva sa nemožno vzdať. Správa tohto práva však môže byť prevedená na organizácie kolektívnej správy, ktoré autorov alebo výkonných umelcov zastupujú.

Výnimka z výpožičného práva

Členské štáty EÚ môžu ustanoviť výnimky z výhradného práva na vypožičiavanie, pokiaľ aspoň autori dostanú odmenu za takéto vypožičiavanie. Členské štáty EÚ môžu voľne určiť výšku tejto platby tak, aby zodpovedala ich kultúrnopolitickým záujmom.

Práva súvisiace s autorskými právami

Pokiaľ ide o práva súvisiace s autorskými právami, členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby výkonní umelci a vysielacie organizácie mali výhradné právo na svoj záznam. Členské štáty EÚ musia zabezpečiť výhradné práva výkonných umelcov na vysielanie a verejné šírenie ich výkonov, pokiaľ ide o ich živé vystúpenia. Vysielanie alebo verejné šírenie zvukového záznamu zverejneného na komerčné účely oprávňuje výkonných umelcov a výrobcov na odmenu. Vysielacie organizácie majú výhradné právo povoliť alebo zakázať prenos ich vysielania, ako aj verejné šírenie ich vysielaní, ak sa takéto šírenie uskutoční na miestach prístupných verejnosti oproti zaplateniu vstupného.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby výkonní umelci, výrobcovia zvukových záznamov, výrobcovia prvých filmových záznamov a vysielacie organizácie mali výhradné právo na zverejňovanie, predajom alebo iným spôsobom, záznamov ich výkonov, zvukových záznamov, originálov a kópií ich filmov a záznamov ich vysielaní. Toto právo na rozširovanie sa vyčerpá v rámci EÚ, keď sa uskutoční prvý predaj týchto predmetov ochrany nositeľom práva alebo s jeho povolením.

Členské štáty EÚ môžu zabezpečiť obmedzenia súvisiacich práv, pokiaľ ide o súkromné použitie, použitie krátkych výňatkov alebo určité iné použitia.

Ochrana práv súvisiacich s autorskými právami podľa tejto smernice nesmie za žiadnych okolností ovplyvniť ochranu autorských práv.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/115/ES

16. januára 2007

1. júla 1994 pre ustanovenia smernice 92/100/EHS (zrušená) 30.júna 1995 pre ustanovenia smernice 93/98/EHS (zrušená) 21. decembra 2002 pre ustanovenia smernice 2001/29/ES (zrušená)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014).

Cieľom tejto smernice je umožniť poskytovateľom online služieb získať licencie na cezhraničné hudobné služby od organizácií kolektívnej správy, ktoré pôsobia v EÚ cezhranične. Zároveň by sa tak mala zvýšiť transparentnosť a účinnosť fungovania organizácií kolektívnej správy autorských práv.

Posledná aktualizácia: 16.06.2014

Top