Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ponuky na prevzatie spoločností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ponuky na prevzatie spoločností

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/25/ES o ponukách na prevzatie

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej opatrenia na koordináciu právnych predpisov, nariadení, správnych pravidiel, kódexov a ďalších pravidiel krajín EÚ týkajúcich sa ponúk na prevzatie*.

HLAVNÉ BODY

 • Vlády EÚ musia zabezpečiť dodržiavanie týchto zásad:
  • Ku všetkým majiteľom cenných papierov* cieľovej spoločnosti* tej istej triedy sa musí pristupovať rovnako.
  • Musia mať dostatok času a informácií na prijatie primerane informovaného rozhodnutia o ponuke.
  • Predstavenstvo cieľovej spoločnosti musí konať v záujme spoločnosti ako celku.
  • Správanie, ktoré vedie k umelému zvýšeniu alebo poklesu cien za cenné papiere, ktoré sú k dispozícii, nie je povolené.
  • Navrhovateľ môže oznámiť ponuku, len ak má dostatočné finančné prostriedky.
  • Cieľovej spoločnosti sa nesmie brániť v jej činnostiach dlhšie, ako je to opodstatnené.
 • Krajiny EÚ musia určiť jeden alebo viac orgánov, ktoré budú dohliadať na ponuky na predaj. Rozhodujú tiež o tom, ktoré súdne alebo iné orgány by mali riešiť akékoľvek spory alebo nezrovnalosti v rámci ponuky.
 • Cieľová spoločnosť určuje, ktorý vnútroštátny dozorný orgán by mal rozhodovať o ponuke, ak sa s jej cennými papiermi obchoduje vo viac ako jednej krajine EÚ.
 • S cieľom ochrániť menšinových akcionárov každý, kto získa kontrolu v spoločnosti, musí čo najskôr predložiť ponuku za primeranú cenu všetkým majiteľom cenných papierov.
 • Primeraná cena je najvyššia cena, ktorú navrhovateľ zaplatil za cenné papiere v období 6 až 12 mesiacov pred ponukou. V osobitných prípadoch národný dozorný orgán môže túto cenu upraviť.
 • Rozhodnutie uviesť ponuku by malo byť čo najskôr zverejnené a mala by sa zaistiť trhová transparentnosť a integrita cenných papierov cieľovej spoločnosti.
 • V dokumente k ponuke s opisom ponuky sa musia poskytovať základné informácie, ako sú príslušné podmienky a identita spoločnosti alebo osoby, ktorá uvádza iniciatívu a osôb, ktoré konajú spoločne.
 • Národné orgány určujú čas potrebný na prijatie ponuky. Môže ísť o dva až desať týždňov.
 • Pred zapojením sa do činností, ktorými by sa ponuka zablokovala, predstavenstvo cieľovej spoločnosti musí (pokiaľ sa v krajine EÚ neuplatňuje neúčasť) získať predchádzajúci súhlas na valnom zhromaždení akcionárov.
 • Zástupcovia zamestnancov musia byť informovaní o akejkoľvek ponuke na prevzatie.
 • Existujú vnútroštátne pravidlá o otázkach, ako sú uplynutie alebo zmena ponúk či zverejnenie výsledku plánovaného prevzatia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 2004. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 20. mája 2006.

* HLAVNÉ POJMY

Ponuka na prevzatie: verejná ponuka na nadobudnutie všetkých alebo časti cenných papierov spoločnosti.

Cenné papiere: akcie na majiteľa, ktoré majiteľovi dávajú hlasovacie práva v spoločnosti.

Cieľová spoločnosť: spoločnosť, ktorá je predmetom ponuky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12 – 23)

Následné zmeny smernice 2004/25/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 16.11.2016

Top