Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulačné informácie, ktoré musia sprístupňovať pobočky podnikov Európskej únie (EÚ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulačné informácie, ktoré musia sprístupňovať pobočky podnikov Európskej únie (EÚ)

V tejto smernici sa vymedzuje, ktoré požiadavky na sprístupnenie údajov sa týkajú pobočiek zriadených v členskom štáte akciovými spoločnosťami z iného členského štátu alebo krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Jej cieľom je odstraňovať rozdiely v ochrane akcionárov a tretích strán a zabezpečiť vykonávanie práva usadiť sa.

AKT

Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu ([Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Smernica sa vzťahuje na pobočky otvorené v členskom štáte buď akciovými spoločnosťami (uvedenými v smernici 2009/101/ES), ktoré sa riadia právom iného členského štátu, alebo spoločnosťami, ktoré sa riadia právom krajiny, ktorá nie je súčasťou EÚ, s porovnateľnou právnou formou.

Pobočky spoločností z iných členských štátov

Požiadavky na povinné sprístupňovanie sa vzťahujú na:

 • adresu a činnosť;
 • miesto registrácie spoločnosti a registračné číslo;
 • názov a právnu formu spoločnosti a názov pobočky (ak sa líši od názvu spoločnosti);
 • vymenovania, ukončenia funkcie a údaje o totožnosti zástupcov spoločnosti;
 • likvidáciu spoločnosti, vymenovanie a totožnosť likvidátorov;
 • účtovné doklady;
 • zrušenie pobočky.

Záležitosti, ktoré sa musia povinne sprístupňovať, budú verejne dostupné prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného smernicou 2012/17/EÚ a dostupného od polovice roka 2017. Pobočky musia mať jedinečný identifikačný znak s cieľom umožniť identifikáciu prinajmenšom:

 • členského štátu, v ktorom sa nachádza register;
 • vnútroštátneho registra pôvodu;
 • čísla pobočky.

V prípade potreby by mal obsahovať aj prvky na zabránenie chybám v identifikácii.

Členský štát pobočky môže vyžadovať dodatočné sprístupnenia, napr. podpis zástupcov spoločnosti alebo zakladateľské dokumenty.

V prípade, že sa požiadavky na sprístupnenie spoločnosti a pobočky líšia, vzťahujú sa na transakcie s pobočkou požiadavky týkajúce sa pobočky. Ak spoločnosť otvorí niekoľko pobočiek v členskom štáte, môže si zvoliť register pobočky, v ktorom sprístupňuje účtovné a zakladateľské dokumenty a odkázať na registre iných pobočiek.

Register spoločnosti musí prostredníctvom systému prepojenia registrov bezodkladne sprístupniť informácie o likvidačných alebo konkurzných konaniach spoločnosti a o vyškrtnutí z registru, ak to má právne následky v členskom štáte registra. Register pobočky musí byť schopný prijať takéto informácie prostredníctvom systému prepojenia registrov, aby sa z registra mohli vyškrtnúť aj pobočky.

Pobočky spoločností z krajín mimo EÚ

Požiadavky na povinné sprístupňovanie týkajúce sa pobočiek spoločností mimo EÚ s právnou formou porovnateľnou s akciovými spoločnosťami EÚ, sa vzťahujú na tieto dodatočné položky:

 • zákon štátu, ktorým sa spoločnosť riadi;
 • zakladateľské dokumenty a stanovy;
 • právnu formu spoločnosti.

V prípade, že účtové dokumenty nie sú vypracované podľa právnych predpisov EÚ a ani podobným spôsobom, členské štáty môžu požadovať, aby sa tieto dokumenty vypracovali a sprístupnili pre aktivity pobočky.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 89/666/EHS

3.1.1990

1.1.1992

Ú. v. EÚ L 395, 30.12.1989

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ

6.7.2012

7.7.2014

Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012

Následné zmeny a opravy smernice 89/666/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 11.07.2014

Top