Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozdelenie akciových spoločností z tej istej krajiny EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozdelenie akciových spoločností z tej istej krajiny EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 82/891/EHS – rozdelenie akciových spoločností v tej istej krajine EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V tejto smernici (šiesta smernica o obchodných spoločnostiach) sa upravuje rozdelenie akciových spoločností* v jednej krajine EÚ. Zahŕňa ochranu akcionárov, veriteľov a zamestnancov.

HLAVNÉ BODY

Smernicou sa riešia rôzne spôsoby, akými možno rozdeľovať spoločnosti.

Pokiaľ ide o rozdelenie spoločnosti zlúčením a rozdelenie spoločnosti splynutím, v návrhu podmienok rozdelenia, ktoré vypracovalo predstavenstvo alebo správna rada, musia byť uvedené osobitné informácie vrátane:

formy, obchodného názvu a sídla spoločností;

výmenného pomeru akcií (počet nových akcií, ktoré existujúci akcionári získajú zo spoločnosti, ktorú kúpila iná spoločnosť alebo ktorá sa zlúčila s inou spoločnosťou, ak sa vzdajú svojich pôvodných akcií);

podmienok týkajúcich sa rozdelenia akcií;

práv udelených nadobúdajúcou spoločnosťou;

dátumu, odkedy sa môžu akcionári podieľať na zisku.

Pri rozdelení sa vyžaduje minimálne schválenie valného zhromaždenia každej spoločnosti zúčastnenej na rozdelení.

Správne alebo riadiace orgány každej spoločnosti zúčastnenej na rozdelení pripravia podrobnú písomnú správu, v ktorej sa vysvetlia a zdôvodnia navrhované podmienky rozdelenia z právneho a ekonomického hľadiska.

Od nezávislých znalcov sa požaduje preskúmanie návrhu podmienok rozdelenia a vypracovanie písomnej správy pre akcionárov. Akcionári majú právo na kontrolu príslušných dokumentov vrátane návrhu podmienok rozdelenia a ročnej účtovnej uzávierky zúčastnených spoločností a takisto majú právo získať kópie dokumentov na požiadanie.

Od krajín EÚ sa vyžaduje ochrana veriteľov zúčastnených spoločností. Krajiny EÚ môžu napríklad stanoviť, že nadobúdajúce spoločnosti budú ručiť za záväzky rozdelenej spoločnosti solidárne.

Na rozdelenie spoločností môže takisto dohliadať súdny orgán (napríklad súd). Za predpokladu, že nedôjde k žiadnej ujme akcionárov alebo veriteľov, môže tento súdny orgán oslobodiť zúčastnené spoločnosti od uplatňovania určitých pravidiel, ktoré sa bežne vzťahujú na rozdelenie spoločností zlúčením alebo rozdelenie spoločností splynutím.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 31. decembra 1982. Krajiny EÚ boli povinné začleniť ju do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1986.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o práve obchodných spoločností

HLAVNÉ POJMY

*Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorá ponúkla akcie verejnosti a ktorej akcionári majú obmedzené ručenie, obvykle len v súvislosti so sumou zaplatenou za ich akcie.

AKT

Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 bod g) zmluvy (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47 – 54)

Následné zmeny smernice 82/891/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 11.11.2015

Top