Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatutárny audit – zabezpečenie presných finančných výkazov spoločností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatutárny audit – zabezpečenie presných finančných výkazov spoločností

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Spájajú sa v nej dva existujúce právne predpisy (smernica 78/660/EHS o individuálnej účtovnej závierke a smernica 83/349/EHS o konsolidovanej účtovnej závierke) s cieľom zlepšiť spoľahlivosť účtovných závierok spoločností.
 • Stanovujú sa v nej minimálne požiadavky na štatutárny audit* ročných a konsolidovaných účtovných závierok.
 • Snaží sa zabezpečiť, aby účtovné závierky spoločností pravdivo a spravodlivo zohľadňovali aktíva, pasíva, finančnú situáciu a zisk alebo stratu podnikov.
 • V tomto súhrne sa berie do úvahy skutočnosť, že smernica 2006/43/ES bola trikrát zmenená smernicou 2008/30/ES, smernicou 2013/34/EÚ (ktorá obsahuje účtovné pravidlá Európskej únie) a smernicou 2014/56/EÚ.

HLAVNÉ BODY

Verejný register audítorov

 • Štatutárne audity môžu vykonávať iba štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti schválené príslušnými orgánmi krajín EÚ.
 • Krajiny EÚ musia viesť verejný register týchto audítorov alebo spoločností.

Uznanie audítorských spoločností mimo ich domovskej krajiny

 • Audítorská spoločnosť, ktorá chce vykonávať štatutárne audity v krajine EÚ inej, ako je jej domovská krajina EÚ, sa musí zaregistrovať u príslušného orgánu hostiteľskej krajiny.
 • Príslušný orgán v hostiteľskej krajine musí audítorskú spoločnosť zaregistrovať, ak bola zaregistrovaná u príslušného orgánu vo svojej domovskej krajine.

Schválenie štatutárnych audítorov z inej krajiny EÚ

Audítori z iných krajín EÚ možno budú musieť absolvovať adaptačné obdobie (v trvaní nie viac než maximálne 3 roky) a/alebo testy. Tým sa zabezpečí, že budú mať primerané vedomosti v oblastiach, ako je právo obchodných spoločností, daňové právo a sociálne právo. Keď získajú schválenie, musia byť zapísaní do verejného registra.

Ďalšie vzdelávanie

 • Štatutárni audítori sa musia zúčastňovať na ďalšom vzdelávaní, aby si udržali a zlepšovali svoje teoretické vedomosti, zručnosti a hodnoty.
 • Ak nebudú dodržiavať požiadavky na ďalšie vzdelávanie, budú im uložené sankcie.

Nezávislosť a objektívnosť

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť pri výkone svojej práce, ako aj každá fyzická osoba v pozícii priamo alebo nepriamo ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu boli nezávislí od auditovaného subjektu a aby sa nepodieľali na prijímaní rozhodnutí auditovaného subjektu.
 • Nezávislosť sa požaduje rovnako počas:
  • obdobia, na ktoré sa vzťahujú finančné výkazy, ktoré sa v rámci auditu preverujú, a
  • obdobia, keď sa štatutárny audit vykonáva.

Dôvernosť a služobné tajomstvo

 • Audítori sú viazaní prísnymi pravidlami rešpektovať súkromie svojich klientov; tieto pravidlá by však nemali brániť riadnemu presadzovaniu smernice.
 • Tieto pravidlá sa naďalej uplatňujú na audítorské spoločnosti, ktoré sa prestali angažovať v konkrétnom audite.

Medzinárodné štandardy

Všetky štatutárne audity by sa mali vykonávať na základe medzinárodných audítorských štandardov, pokiaľ a keď ich prijme Európska komisia: Komisia má diskrečnú právomoc prijať tieto štandardy a môže ich prijať len vtedy, ak spĺňajú určité podmienky. Pokiaľ Komisia neprijala žiadny medzinárodný štandard, krajiny EÚ môžu uplatňovať národné štandardy.

Menovanie a odvolanie

 • Štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť menuje valné zhromaždenie akcionárov alebo členov auditovaného subjektu, hoci krajiny EÚ môžu povoliť alternatívne možnosti, pokiaľ je zaistená nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti od auditovaného subjektu.
 • Audítori alebo audítorské spoločnosti môžu byť odvolaní iba na základe riadneho odôvodnenia. Rozdielnosť názorov na účtovné alebo audítorské postupy nie je riadnym dôvodom na odvolanie.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

V prípade konsolidovanej účtovnej závierky (t. j. materskej spoločnosti a dcérskych spoločností) existuje jasné vymedzenie zodpovednosti medzi audítormi, ktorí vykonávajú audit jednotlivých súčastí skupiny. Audítor skupiny (t. j. štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit konsolidovanej účtovnej závierky) je plne zodpovedný za audítorskú správu.

Zabezpečovanie kvality

 • Krajiny EÚ musia zaviesť systém zabezpečenia kvality, ktorý je nezávislý od preverovaných audítorov a ktorý podlieha verejnému dohľadu.
 • Systém zahŕňa posúdenie:
  • súladu s uplatniteľnými audítorskými štandardmi a požiadavkami na nezávislosť;
  • kvantity a kvality vynaložených zdrojov,
  • poplatkov účtovaných za audit a
  • vnútorného systému kontroly kvality audítorských spoločností.
 • Financovanie systému zabezpečenia kvality musí byť bezpečné a bez akéhokoľvek neprimeraného vplyvu zo strany štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.
 • Osoby na konkrétne úlohy previerky zabezpečenia kvality sa musia vyberať prostredníctvom objektívneho postupu navrhnutého tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov medzi osobami uskutočňujúcimi previerku a preverovaným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

Vyšetrovanie a sankcie

 • Krajiny EÚ musia mať zavedené účinné systémy prešetrovania a sankcií s cieľom zistiť a napraviť nesprávne vykonávanie štatutárneho auditu a zabrániť mu.
 • Prijaté opatrenia a sankcie uložené štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam sa musia primerane zverejňovať. Sankcie musia zahŕňať aj možnosť odvolania schválenia.

Malé podniky

 • Neexistuje požiadavka EÚ, aby sa v malých podnikoch vykonával štatutárny audit.
 • Ak krajiny EÚ vyžadujú štatutárne audity malých podnikov, mali by sa vykonávať so zreteľom na rozsah a činnosti dotknutých spoločností.

Subjekty verejného záujmu (SVZ)*

Štatutárny audit SVZ – z dôvodu potreby spoľahlivých informácií a ich významu pre verejnosť a pre investorov – podlieha prísnym pravidlám. Patria k nim:

 • podrobnejšia audítorská správa, ktorá obsahuje informácie o vykonávaní auditu,
 • audítori/audítorské spoločnosti sa musia striedať,
 • zoznam neaudítorských služieb, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nemôžu poskytnúť auditovanému subjektu, ktorý musia vypracovať krajiny EÚ,
 • na poplatky účtované za neaudítorské služby sa musia uplatňovať obmedzenia;
 • vytvorí sa výbor pre audit, ktorý má kľúčovú úlohu pri vymenovaní audítora a pri monitorovaní auditu.

Nariadenie (EÚ) č. 537/2014 obsahuje ďalšie pravidlá osobitne uplatniteľné na SVZ.

Vykonávacie a delegované akty

Podľa smernice sa Komisii umožňuje prijať vykonávacie a delegované akty, pokiaľ ide o medzinárodné aspekty smernice. V nich sa môže ďalej určiť, ako orgány krajín EÚ a rôzni účastníci trhu musia dodržiavať povinnosti stanovené v smernici v tejto oblasti.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. júna 2006. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 29. júna 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Štatutárny audit: previerka finančných záznamov požadovaná podľa zákona, ktorej cieľom je poskytnúť akcionárom názor na presnosť účtovných závierok spoločností alebo verejných subjektov.

Subjekty verejného záujmu: Patria k nim:

 • spoločnosti, ktoré sú kótované na burze cenných papierov v ktorejkoľvek krajine EÚ;
 • úverové inštitúcie;
 • poisťovacie spoločnosti;
 • spoločnosti určené krajinami EÚ ako subjekty verejného záujmu z dôvodu povahy ich podnikania, ich veľkosti alebo počtu zamestnancov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87 – 107)

Následné zmeny smernice 2006/43/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 77 – 112)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 29.05.2017

Top