Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nepriame dane z navyšovania kapitálu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nepriame dane z navyšovania kapitálu

Smernicou sa upravuje ukladanie nepriamych daní z navyšovania kapitálu členskými štátmi. Zavádza sa všeobecný zákaz takýchto daní, najmä kapitálovej dane, pričom niektoré krajiny majú povolenie aj naďalej ju udeľovať za určitých podmienok pre udeľovanie výnimiek.

AKT

Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu.

SÚHRN

Kapitálová daň je nepriama daň, ktorá narúša voľný pohyb kapitálu. Najlepšie riešenie podľa smernice by bolo zakázať túto daň, pretože ju považuje za škodlivú pre rozvoj podnikania v Európskej únii (EÚ).

Daň a dotknuté spoločnosti

Cieľom smernice je upraviť udeľovanie nepriamych daní, pokiaľ ide o:

 • kapitálové vklady do kapitálových spoločností;
 • reštrukturalizačné operácie, ktoré sa týkajú kapitálových spoločností;
 • vydávanie niektorých cenných papierov a dlhopisov.

Vzťahuje sa na:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným;
 • komanditné spoločnosti na akcie;
 • akciové spoločnosti.

Ďalej sa uplatňuje na akúkoľvek spoločnosť, firmu, združenie alebo právnickú osobu:

 • ktorej podiely sú obchodovateľné na burze;
 • ktorej spoločníci majú právo previesť svoje podiely a ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho podielu;
 • a na akúkoľvek spoločnosť, združenie alebo právnickú osobu založenú na účely zisku.

V smernici sa spresňuje, čo sa myslí pod pojmom kapitálové vklady (vrátane založenia kapitálovej spoločnosti, transformácie na kapitálovú spoločnosť alebo zvýšenia kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku alebo kapitalizáciou ziskov alebo rezerv…) a reštrukturalizačnými operáciami, ako sú fúzie vykonané vkladom majetku alebo výmenou podielov.

Zákaz udelenia nepriamej dane z navyšovania kapitálu

Členské štáty EÚ nemôžu udeľovať nepriamu daň z navyšovania kapitálu kapitálovým spoločnostiam.

Tieto transakcie sa týkajú najmä:

 • kapitálových vkladov;
 • úverov alebo poskytovania služieb, ktoré sú súčasťou kapitálových vkladov;
 • registrácie alebo akejkoľvek inej formality požadovanej od spoločnosti na základe jej právnej formy pred začatím podnikateľskej činnosti;
 • zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti;
 • reštrukturalizačných operácií.

Smernica tiež zakazuje nepriame dane z vydávania určitých cenných papierov a štátnych dlhopisov. Členské štáty EÚ však môžu udeliť určité dane z prevodu majetku, dane vo forme poplatkov a daň z pridanej hodnoty (DPH).

Výnimky

Osobitné ustanovenia sa uplatňujú na členské štáty EÚ, ktoré udeľovali kapitálovú daň k 1. januáru 2006. Tieto členské štáty môžu aj naďalej udeľovať daň, ktorá sa musí uplatňovať na základe jedinej sadzby vo výške najviac 1 % a môže sa uplatňovať len na kapitálové vklady. Kapitálová daň sa teda nemôže uplatňovať na iné transakcie, ako sú reštrukturalizačné operácie.

Kapitálovú daň môže udeľovať len členský štát EÚ, v ktorom sídli skutočné vedenie kapitálovej spoločnosti v čase vykonania vkladu. Okrem toho sa kapitálová daň môže uplatniť len raz.

Výnimky sa môžu uplatniť na kapitálové spoločnosti, ktoré poskytujú verejnú službu alebo majú výlučne kultúrne alebo sociálne ciele.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/7/ES

12. marca 2008 (články 1, 2, 6, 9, 10, 11 od 1. januára 2009)

Články 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 14 do 31. decembra 2008

Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008

SÚVISIACE AKTY

Návrh smernice Rady z 28. septembra 2011 o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES (KOM(2011) 594 v konečnom znení - neuverejnené v Úradnom vestníku).

V záujme zvýšenia bezpečnosti finančných služieb sa tento návrh zameriava na zriadenie spoločného systému dane z finančných transakcií, ktorý má tieto ciele:

 • zabrániť rozdrobeniu vnútorného trhu s finančnými službami;
 • zabezpečiť, aby finančné inštitúcie prispievali k pokrytiu nákladov krízy;
 • zaviesť vhodné opatrenia na zlepšenie efektívnosti finančných trhov.

Smernica Rady 2013/13/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2013).

Rozhodnutie Rady 2013/52/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2013).

Týmto rozhodnutím sa Belgicko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko oprávňujú vytvárať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti vytvorenia spoločného systému dane z finančných transakcií.

Návrh smernice Rady zo 14. februára 2013, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013) 71 final).

Posledná aktualizácia: 21.04.2014

Top