Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podmienky hospodárskej konvergencie na prijatie eura - správa o konvergencii za rok 2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Podmienky hospodárskej konvergencie na prijatie eura - správa o konvergencii za rok 2014

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Správa o konvergencii za rok 2014 - COM(2014) 326 final

SÚHRN

Komisia podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o pokroku, ktorý dosiahli krajiny EÚ, ktoré ešte nepatria do eurozóny (t. j. využívajú výnimku), pri plnení podmienok potrebných na prijatie jednotnej meny. Konštatuje, že Litva spĺňa tieto podmienky.

AKÝ JE CIEĽ SPRÁVY O KONVERGENCII ZA ROK 2014?

Posudzuje sa v nej pripravenosť ôsmich krajín EÚ - Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska a Švédska, na prijatie eura. Správa Komisie bola vypracovaná súbežne s konvergenčnou správou Európskej centrálnej banky (ECB) v rámci dvojročného hodnotiaceho cyklu.

Všetky krajiny EÚ okrem Spojeného kráľovstva a Dánska sa v zmluve zaviazali prijať euro, keď splnia potrebné podmienky. V čase vypracovania správy do eurozóny už patrilo 18 krajín EÚ. Predmetom posudzovania teda zostáva osem krajín EÚ.

V správe sa pomocou konvergenčných kritérií skúma miera, do akej týchto osem krajín dosahuje vysoký stupeň udržateľnej konvergencie. Tieto kritériá sa týkajú:

cenovej stability*;

stavu verejných financií*;

stability výmenného kurzu*;

konvergencie dlhodobých úrokových mier*.

Pri hodnotení sa berú do úvahy aj ďalšie faktory (napr. platobná bilancia a integrácia trhu). Určuje sa nimi, či konvergencia danej krajiny je udržateľná a či by jej členstvo v eurozóne neprinieslo problémy.

V správe sa posudzuje aj miera súladu právnych predpisov týkajúcich sa menových záležitostiach týchto krajín EÚ s ustanoveniami zmlúv EÚ o hospodárskej a menovej únii.

HLAVNÉ BODY

Správa o konvergencii za rok 2014 prináša nasledujúce závery:

Litva spĺňa všetky podmienky na prijatie eura. Jej hospodárstvo dosiahlo vysoký stupeň udržateľnej konvergencie so stupňom vykazovaným eurozónou a jej právne predpisy v menovej oblasti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ. Komisia preto navrhuje, aby Rada EÚ prijala rozhodnutie, ktorým Litva 1. januára 2015 prijme euro.

Ostatných sedem krajín, a to konkrétne Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, nespĺňa všetky kritériá na prijatie eura. Ich prípady budú preskúmané o dva roky.

Súlad ôsmich krajín s konvergenčnými kritériami

Inflácia: Priemerná miera inflácie v Litve bola počas 12-mesačného obdobia preskúmania (končiaceho sa v apríli 2014) na úrovni 0,6 %, čo je výrazne pod referenčnou hodnotou stanovenou na úrovni 1,7 % a predpokladá sa, že v nasledujúcich mesiacoch sa nezmení. Kritérium cenovej stability spĺňajú všetky skúmané krajiny okrem Rumunska.

Verejné financie: Na Litvu sa nevzťahuje postup pri nadmernom deficite (PND). Toto kritérium spĺňajú aj Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Švédsko. Česká republika je na dobrej ceste k splneniu tohto cieľa, ak sa Rada rozhodne ukončiť postup PND uplatnený voči Českej republike, ako to navrhuje Komisia. PND sa ešte stále vzťahuje na Chorvátsko a Poľsko, ktoré teda toto kritérium nespĺňajú.

Stabilita výmenného kurzu: európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM II) sa zúčastňuje len Litva. Počas dvojročného referenčného obdobia litas (litovská mena) nezaznamenal žiadne tlaky ani odchýlky od ústredného kurzu. Toto kritérium v súčasnosti nespĺňa žiadna z ostatných krajín, pretože sa nezúčastňujú mechanizmu ERM II.

Dlhodobé úrokové miery: počas jednoročného obdobia, ktoré sa skončilo v apríli 2014, sa dlhodobá úroková sadzba v Litve pohybovala na úrovni 3,6 %, čo je výrazne nižšie ako referenčná hodnota na úrovni 6,2 %. Toto kritérium spĺňajú aj ostatné krajiny.

Je potrebné poznamenať, že po prijatí správy o konvergencii sa Litva 1. januára 2015 stala členom eurozóny, čím sa počet zúčastnených krajín zvyšuje na 19.

KONTEXT

Podľa článku 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Európska komisia a Európska centrálna banka vydávajú každé dva roky správu o konvergencii, prípadne aj častejšie, ak o to požiada krajina, ktorá chce prijať euro. Tieto správy sú základom pre rozhodnutie, či krajina môže prijať euro.

HLAVNÉ POJMY

*Cenová stabilita - krajina musí preukázať udržateľný stupeň cenovej stability a priemernú mieru inflácie, pozorovanú po dobu jedného roka pred preskúmaním, ktorá nepresahuje o viac ako 1,5 percentuálneho bodu priemernú mieru inflácie troch najúspešnejších krajín EÚ z hľadiska cenovej stability.

*Stav verejných financií - na krajinu sa nesmie vzťahovať rozhodnutie Rady, podľa ktorého má nadmerný rozpočtový deficit.

*Stabilita výmenného kurzu - krajina musí bez výrazných tlakov dodržiavať normálne rozpätie stanovené mechanizmom výmenných kurzov po dobu najmenej dva roky pred preskúmaním.

*Konvergencia dlhodobých úrokových mier - krajina musí mať dlhodobú nominálnu úrokovú mieru, ktorá nepresahuje o viac ako 2 percentuálne body dlhodobú nominálnu úrokovú mieru troch najúspešnejších krajín EÚ z hľadiska cenovej stability.

AKT

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Správa o konvergencii za rok 2014 (vypracovaná v súlade s článkom 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) [COM(2014) 326 final zo 4. júna 2014]

SÚVISIACE AKTY

Európska centrálna banka: Konvergenčná správa, jún 2014

Rozhodnutie Rady 2014/509/EÚ z 23. júla 2014 o prijatí eura Litvou od 1. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 29 - 32)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 827/2014 z 23. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Litve (Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 3 - 4)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 851/2014 z 23. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Litvu (Ú. v. EÚ L 233, 6.8.2014, s. 21)

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top