Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voľný pohyb kapitálu v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Voľný pohyb kapitálu v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 88/361/EHS – smernica o liberalizácii kapitálu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Bola navrhnutá s cieľom dať jednotnému trhu Európskej únie (EÚ) jeho plný finančný rozmer.
 • Jej cieľom bolo postupne zrušiť všetky obmedzenia voľného pohybu kapitálu medzi krajinami EÚ, a to prostredníctvom vykonávania článku 67 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (článok 67 bol následne zrušený).
 • Pravidlá smernice sa stali zastaranými po nadobudnutí účinnosti článku 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým sa zabezpečuje voľný pohyb kapitálu medzi krajinami EÚ, ako aj medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ.
 • Ako sa však uvádza v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, nomenklatúra pohybu kapitálu zahrnutá v jej prílohe I sa stále používa na účely vymedzenia pojmu pohyb kapitálu.

HLAVNÉ BODY

 • V smernici je zakotvená zásada úplnej liberalizácie pohybu kapitálu* medzi krajinami EÚ s účinnosťou od 1. júla 1990. Transakcie predstavujúce pohyb kapitálu sú uvedené v jej prílohe I.
 • Prechodné ustanovenia sa ponúkli Španielsku, Grécku, Írsku a Portugalsku, pričom Portugalsko a Grécko dostali možnosť ďalšieho rozšírenia o maximálne tri roky.
 • Cieľom smernice je zrušiť všeobecné ustanovenia v oblasti obmedzení pohybu kapitálu medzi osobami, ktoré majú bydlisko v krajinách EÚ.
 • Zaviedla sa tzv. ochranná doložka. Pohyb kapitálu môže vyvolať veľmi veľký nápor na zahraničných devízových trhoch, čo môže viesť k závažným narušeniam vo vedení menových a devízových politík danej krajiny. V tomto prípade môže Európska komisia po konzultácii s Menovým výborom a Výborom guvernérov centrálnych bánk tejto krajine povoliť, aby prijala ochranné opatrenia.
 • Ochranné opatrenia sa týkali pohybu kapitálu uvedeného v prílohe II k smernici a nesmú prekročiť šesť mesiacov.

S účinnosťou od 1. júla 1990 sa smernicou zrušili:

 • prvá smernica, ktorou sa vykonáva článok 67 Zmluvy;
 • smernica Rady 72/156/EHS o regulácii tokov medzinárodného kapitálu a neutralizácii ich nepriaznivých účinkov na vnútroštátnu likviditu*.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňovala sa od 7. júla 1988 do 31. decembra 1999. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. júla 1990. Smernicu teraz nahradili nové pravidlá Zmluvy o voľnom pohybe kapitálu, ale stále sa používa na účely vymedzenia pojmu pohyb kapitálu.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Pohyb kapitálu: kapitálové transfery medzi krajinami vykonávané osobou, organizáciou alebo podnikom. Zahŕňajú priame investície, investície do nehnuteľností, operácie s cennými papiermi a bežnými a vkladovými účtami, ako aj finančné pôžičky a úvery.

Vnútroštátna likvidita: výška peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (t. j. aktív, ktoré sa dajú rýchlo premeniť na hotovosť) v obehu hospodárstva danej krajiny.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 zmluvy (Ú. v. ES L 178, 8.7.1988, s. 5 – 18)

Posledná aktualizácia 16.11.2016

Top