Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc EÚ pre krajiny mimo eurozóny, ktoré majú problémy s obchodným deficitom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoc EÚ pre krajiny mimo eurozóny, ktoré majú problémy s obchodným deficitom

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 332/2002 – pomoc EÚ pre krajiny mimo eurozóny, ktoré majú problémy s obchodným deficitom

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zabezpečuje sa v ňom finančná pomoc pre krajiny EÚ, ktoré neprijali euro a ktoré majú problémy s obchodným deficitom*.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa stanovujú požiadavky na strednodobé úvery do 50 miliárd EUR pre krajiny nepatriace do eurozóny, ktoré majú ťažkosti s platobnou bilanciou.

Postup udeľovania úveru sa skladá z týchto krokov:

  • aktivácia zabezpečenia úveru zo strany Európskej komisie alebo príslušnej krajiny mimo eurozóny;
  • diskusia krajiny EÚ s Komisiou o jej finančných potrebách a predloženie návrhu programu na úpravu;
  • rozhodnutie na základe programu na úpravu zo strany rady ministrov o udelení úveru, jeho sume a trvaní;
  • vypracovanie návrhu memoranda o porozumení zo strany Komisie a krajiny EÚ, v ktorom sa stanovia podmienky, o ktorých rozhodla Rada.

Medzi vlastnosti úveru patrí požičiavanie a úverovanie v eurách a s minimálnym rizikom pre Komisiu. Európska centrálna banka (ECB) spravuje úver v mene EÚ. Náklady na úver znáša dlžnícka krajina EÚ, ktorá je povinná založiť si osobitný účet vo svojej národnej centrálnej banke určený na správu úveru.

Európsky dvor audítorov má právo vykonať finančný audit v krajine EÚ, ak to považuje za nutné v záujme riadnej správy úverového nástroja.

Každé tri roky Rada na základe správy Komisie musí preskúmať, či úver aj naďalej napĺňa potreby, ktoré viedli k jeho vytvoreniu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 24. februára 2002.

HLAVNÉ POJMY

*Obchodný deficit – dochádza k nemu, keď hodnota dovozu krajiny je vyššia ako hodnota vývozu.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1 – 3)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 332/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2003/797/ES zo 7. novembra 2003 o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci (ECB/2003/14) (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 35 – 36) Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.01.2016

Top