Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora vnútrozemskej vodnej dopravy NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora vnútrozemskej vodnej dopravy „NAIADES“

Vnútrozemská vodná doprava môže významne prispieť k udržateľnému dopravnému systému Európskej únie (EÚ) znížením zaťaženia a znečistenia na európskych cestných komunikáciách. Na dosiahnutie jej plného potenciálu však treba iniciatívy na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

AKT

Oznámenie Komisie o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy NAIADES - Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu [KOM(2006) 6 v konečnom znení zo 17. januára 2006].

SÚHRN

Vnútrozemská vodná doprava môže významne prispieť k udržateľnému dopravnému systému Európskej únie (EÚ) znížením zaťaženia a znečistenia na európskych cestných komunikáciách. Na dosiahnutie jej plného potenciálu však treba iniciatívy na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Oznámenie prináša integrovanú stratégiu, ktorá robí vnútrozemskú plavbu atraktívnou a uľahčuje jej realizáciu. Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu (NAIADES) sa zameriava na 5 strategických oblastí.

HLAVNÉ BODY

  • Trhy: Je potrebné pripraviť príležitosti, najmä v okrajových oblastiach, ako je napríklad preprava odpadu, nebezpečného tovaru, mimoriadne veľkých nákladov a riečno-námornej prepravy.
  • Loďstvo: Neustále investície do modernizácie a inovácie sú potrebné s cieľom zlepšiť konštrukciu plavidiel, znížiť spotrebu paliva a zlepšiť bezpečnostné technológie.
  • Pracovné miesta a zručnosti: Lepšie pracovné a sociálne podmienky, v kombinácii s vhodnými vzdelávacími a školiacimi zariadeniami by mali motivovať ľudí k práci v tomto odvetví.
  • Vnímanie verejnosťou: Zastaraný obraz vnútrozemskej plavby je potrebné zlepšiť a modernizovať tak, aby presne vyjadroval technologický výkon dosiahnutý v tejto oblasti.
  • Infraštruktúra: Európsky plán rozvoja by mohol odstrániť mnohé existujúce prekážky, ako napríklad nízke mosty a úzke vzdúvadlá. To možno dosiahnuť modernizáciou celkovej organizačnej štruktúry, aby sa odstránili administratívne bariéry.

V roku 2013 Komisia aktualizovala program NAIADES (NAIADES II), v ktorom stanovila konkrétne ciele do roka 2020. Jeho cieľom je vytvoriť také podmienky, aby vnútrozemská plavba bola kvalitnou formou dopravy.

V roku 2014 sa v EÚ prijali právne predpisy, ktoré umožňujú vládam prijímať opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti tohto odvetvia prostredníctvom systémov predčasného odchodu do dôchodku, širšieho využívania inovácií a odbornej prípravy a bezpečnostných programov.

KONTEXT

Mnohé najdôležitejšie priemyselné oblasti Európy spája viac ako 37 000 kilometrov vodných ciest a stovky vnútrozemských prístavov. Ak sa objem nákladnej dopravy bude naďalej zvyšovať, táto sieť môže hrať dôležitú úlohu z hľadiska udržateľnosti.

Ďalšie informácie nájdete na webom sídle Európskej komisie venovanému vnútrozemským vodným cestám.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 546/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 15 - 17).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Smerom ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave NAIADES II [COM(2013) 623 final z 10. septembra 2013].

Nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 90, 2.4.1999, s. 1 - 5).

Posledná aktualizácia 30.04.2015

Top