Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kúpa nehnuteľnosti v iných krajinách EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kúpa nehnuteľnosti v iných krajinách EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Kapitola 4 – Kapitál a platby (článok 63, 64, 65 a 66) Zmluvy o fungovaní EÚ o kúpe nehnuteľnosti v iných krajinách Európskej únie (EÚ)

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ČLÁNKOV?

Stanovujú sa v nich právne predpisy, ktorými sa upravuje voľný pohyb kapitálu* v Európskej únii (EÚ) vrátane práva na kúpu nehnuteľnosti v inej krajine EÚ a výnimiek zo všeobecných pravidiel.

HLAVNÉ BODY

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje všeobecná zásada voľného pohybu kapitálu medzi krajinami EÚ, ako aj medzi nimi a krajinami mimo EÚ. Táto zásada zahŕňa právo občanov na kúpu nehnuteľnosti, ako napríklad rekreačná nehnuteľnosť alebo druhé bydlisko.

Zatiaľ čo voľný pohyb sa uplatňuje na všetky krajiny EÚ, v čase prístupu nových krajín EÚ sa rokovalo o určitých prechodných obdobiach a výnimkách v oblasti voľného pohybu kapitálu, ktoré sa týkajú aj kúpy nehnuteľností a poľnohospodárskych a lesných pozemkov v určitých krajinách. Tieto výnimky sú stanovené v niekoľkých protokoloch k ZFEÚ a v aktoch o pristúpení krajín EÚ.

Konkrétne:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Voľný pohyb kapitálu: je ťažiskovým bodom jednotného trhu EÚ a jedným z jeho „štyroch slobôd“ (okrem voľného pohybu osôb, tovaru a služieb). Umožňuje občanom a podnikom uskutočňovať investičné operácie v iných krajinách EÚ.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava IV – Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu – Kapitola 4 – Kapitál a platby – Článok 63 (pôvodný článok 56 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 71 )

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava IV – Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu – Kapitola 4 – Kapitál a platby – Článok 64 (pôvodný článok 57 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 72 )

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava IV – Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu – Kapitola 4 – Kapitál a platby – Článok 65 (pôvodný článok 58 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 72 – 73 )

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava IV – Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu – Kapitola 4 – Kapitál a platby – Článok 66 (pôvodný článok 56 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 73 )

SÚVISIACE DOKUMENTY

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 6 – 110)

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republikou a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia – Protokol č. 6 o nadobudnutí druhého bydliska na Malte (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 947)

Akt o podmienkach pristúpenia Nórskeho kráľovstva, Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a úprav zmlúv, na ktorých je založená Európska únia – Protokol č. 2 o Alandách (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 352)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Protokol č. 32 o nadobudnutí nehnuteľného majetku v Dánsku (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 317)

Posledná aktualizácia 16.03.2017

Top