Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obmedzujúce opatrenia na boj proti terorizmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obmedzujúce opatrenia na boj proti terorizmu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom je zabránenie a zákaz financovania teroristických činov*.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ jednomyseľne rozhodujú o osobách, skupinách a subjektoch, na ktoré sa vzťahuje tento právny predpis.
 • Zoznam pozostáva z fyzických a právnických osôb, skupín alebo subjektov, ktoré páchajú, pokúšajú sa o spáchanie, zúčastňujú sa alebo napomáhajú spáchaniu teroristického činu, alebo riadia alebo konajú v mene ktorejkoľvek z týchto skupín.
 • Všetky fondy, finančné aktíva a ekonomické zdroje*, ktoré vlastní alebo má v držbe akákoľvek osoba alebo akýkoľvek subjekt zaradený do zoznamu, sa zmrazia a nesmú sa sprístupniť nikomu inému.
 • Vedomý a úmyselný pokus zabrániť zmrazeniu akýchkoľvek aktív je trestný čin.
 • Krajiny EÚ môžu povoliť použitie zmrazených fondov za osobitných podmienok, a to na:
  • základné osobné potreby, napríklad platba za jedlo, lieky alebo ubytovanie;
  • dane, povinné poistenie a verejné služby, napríklad plyn, voda, elektrina a telekomunikácie a bankové poplatky;
  • zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti nariadenia.
 • Banky, poisťovacie spoločnosti a iné finančné inštitúcie musia vnútroštátnym orgánom poskytnúť všetky relevantné informácie o zmrazených účtoch.
 • Právny predpis sa uplatňuje na:
  • EÚ vrátane jej vzdušného priestoru a na každé lietadlo alebo plavidlo pod jurisdikciou krajiny EÚ;
  • každého štátneho príslušníka krajiny EÚ;
  • každú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt so sídlom v EÚ alebo ktorá/-ý podniká v EÚ.
 • Európska komisia musí predložiť správu o vplyve nariadenia do jedného roku od jeho vykonania a prípadne navrhnúť akékoľvek zmeny.
 • Na základe rozhodnutia 2002/475/SVV a jeho pozmeňujúceho rozhodnutia 2008/919/SVV sú krajiny EÚ povinné zladiť svoje právne predpisy a zaviesť minimálne tresty za teroristické trestné činy.
 • Vlády EÚ sa v decembri 2001 dohodli na vypracovaní zoznamu osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov, ktorých fondy a finančné aktíva musia byť zmrazené (2001/931/SZBP).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 28. decembra 2001.

KONTEXT

Po útokoch z 11. septembra určili lídri jednotlivých vlád v septembri 2001 boj proti terorizmu za jednu z priorít EÚ. Hlavným spôsobom pri dosiahnutí tohto cieľa je financovanie boja proti terorizmu. V tom istom mesiaci Bezpečnostná rada OSN podporila zmrazenie všetkých finančných aktív a ekonomických zdrojov, ktoré sa používajú na páchanie teroristických činov.

* HLAVNÉ POJMY

Teroristické činy: zámerné činnosti, ktoré môžu vážne poškodiť krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, a ktoré sa vo vnútroštátnom práve považujú za trestný čin.

Fondy, iné finančné aktíva a ekonomické zdroje: aktíva každého druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70 – 75)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2580/2001 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3 – 7)

Pozri konsolidované znenie.

Spoločná pozícia Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93 – 96)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 09.01.2017

Top