Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o finančných zárukách - zlepšenie právnej zrozumiteľnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohody o finančných zárukách - zlepšenie právnej zrozumiteľnosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/47/ES - dohody o finančných zárukách - zlepšenie právnej zrozumiteľnosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je vytvoriť jednoznačný a jednotný právny rámec EÚ upravujúci používanie cenných papierov a hotovosti ako záruky* vo finančných transakciách.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na určité konkrétne kategórie, napríklad na centrálne banky a finančné inštitúcie pod dohľadom. Krajiny EÚ však môžu vylúčiť niektoré kategórie, ako napríklad podniky, ktoré nie sú právnickými osobami, t. j. nemajú právne postavenie spoločnosti.

Smernica sa vzťahuje aj na finančnú záruku zahŕňajúcu hotovosť a finančné nástroje, ako sú napríklad akcie a dlhopisy. Krajiny EÚ povoľujú určité výnimky, napríklad vlastné akcie poskytovateľa záruky.

V smernici sa stanovujú minimálne formálne požiadavky krajín EÚ týkajúce sa dohôd o zárukách, napríklad že takéto dohody musia byť preukázané písomne alebo iným právne ekvivalentným spôsobom.

Vymáhanie dohôd o záruke zo strany príjemcu záruky je možné napríklad predajom alebo privlastnením finančných nástrojov.

Príjemca záruky má zmluvne dohodnuté právo na užívanie poskytnutej finančnej záruky tak, ako keby bol jej úplným vlastníkom. Ak sa rozhodne uplatniť si toto právo, je povinný previesť spätne ekvivalentnú sumu záruky.

Krajiny EÚ musia uznávať dohody o konečnom čistom zúčtovaní*, a to aj vtedy, ak príjemca alebo poskytovateľ záruky sú účastníkmi konkurzného konania alebo reorganizácie.

Krajiny EÚ majú v niektorých prípadoch znemožnené uplatňovať svoje vnútroštátne predpisy o platobnej neschopnosti na dohody o finančných zárukách.Takéto dohody nemožno vyhlásiť za neplatné alebo neúčinné, napríklad s cieľom zohľadniť zmeny trhovej hodnoty.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 27. júna 2002.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o finančných zárukách

HLAVNÉ POJMY

*Finančná záruka je majetok (napríklad cenné papiere), ktorý dlžník poskytne veriteľovi s cieľom minimalizovať riziko finančnej straty pre veriteľa, ak si dlžník nesplní svoje finančné záväzky voči veriteľovi.

*Konečné čisté zúčtovanie je právny mechanizmus, ktorým sa zmierňujú riziká medzi dvoma protistranami. V prípade neplnenia jednej z dvoch protistrán sa všetky budúce pohľadávky a zmluvné vzťahy medzi stranami stanú splatné, vypočítajú sa, zúčtujú a navzájom započítajú. Môže sa stať, že na skutočnú úhradu potom zostane len malá časť pôvodnej veľkej pohľadávky medzi danými dvoma stranami.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/47/ES

27. júna 2002

27. decembra 2003

Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43 - 50

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/44/ES

30. júna 2009

30. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37 - 43

Smernica 2014/59/EÚ

2. júla 2014

31. decembra 2014

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190 - 348

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Hodnotiaca správa o smernici o dohodách a finančných zárukách (2002/47/ES) [KOM(2006) 833 v konečnom znení z 20. decembra 2006]

Posledná aktualizácia 07.10.2015

Top