Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poistenie zodpovednosti leteckých dopravcov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poistenie zodpovednosti leteckých dopravcov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 785/2004 – požiadavky na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú minimálne požiadavky na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel vo vzťahu k cestujúcim, batožine, nákladu a tretím stranám.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých leteckých dopravcov a na všetkých prevádzkovateľov lietadiel, ktorí lietajú v rámci územia, z územia, na územie alebo cez územie krajiny EÚ. Leteckí dopravcovia a prevádzkovatelia lietadiel musia byť poistení, najmä pokiaľ ide o:

 • cestujúcich;
 • batožinu;
 • náklad a tretie strany;
 • riziká súvisiace so zodpovednosťou osobitne pre letectvo (vrátane aktov vojny, terorizmu, únosu, aktov sabotáže, protiprávneho zmocnenia sa lietadla a občianskeho nepokoja).

Nevzťahuje sa na:

 • štátne lietadlá (vojenské, colné alebo policajné lietadlá);
 • model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM)* nižšou ako 20 kg;
 • letové zariadenia s použitím nôh pri štarte (vrátane motorových padákových klzákov a závesných klzákov);
 • pripútané balóny;
 • draky;
 • padáky (vrátane stúpavých padákov);
 • lietadlá, vrátane klzákov, so vzletovou hmotnosťou (MTOM) nižšou ako 500 kg a ultraľahkých lietadiel, ktoré sa používajú na neobchodné účely alebo sa používajú na miestnu letovú inštruktáž, ktorá nezahŕňa prekročenie medzinárodných hraníc (pokiaľ ide o poistné záväzky v rámci tohto nariadenia týkajúce sa vojnových rizík a terorizmu).

Súlad

Leteckí dopravcovia a na požiadanie prevádzkovatelia lietadiel musia preukázať splnenie požiadaviek nariadenia tým, že príslušným orgánom krajiny EÚ* predložia osvedčenie o poistení alebo iný dôkaz platného poistenia.

Poistenie zodpovednosti voči cestujúcim, batožine a nákladu

V prípade zodpovednosti voči cestujúcim je minimálne poistné krytie 250 000 SDR* na cestujúceho. Pri neobchodných letoch vykonávaných lietadlom s hmotnosťou MTOM 2 700 kg alebo nižšou však môžu krajiny EÚ ustanoviť nižšiu úroveň minimálneho poistného krytia za predpokladu, že táto suma je aspoň 100 000 SDR na cestujúceho.

V prípade zodpovednosti vo vzťahu k batožine je minimálne poistné krytie 1 131 SDR na cestujúceho pri obchodných letoch.

V prípade zodpovednosti vo vzťahu k nákladu je minimálne poistné krytie 19 SDR na kilogram pri obchodných letoch.

Poistenie zodpovednosti voči tretím stranám

Minimálne poistné krytie na nehodu a lietadlo závisí od MTOM lietadla.

Uplatňovanie a sankcie

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia a prevádzkovatelia lietadiel dodržiavali toto nariadenie. Akékoľvek sankcie za porušenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
 • U leteckých dopravcov EÚ môžu tieto sankcie zahŕňať odobratie prevádzkovej licencie.
 • U leteckých dopravcov mimo EÚ a prevádzkovateľov lietadiel používajúcich lietadlo registrované mimo EÚ môžu sankcie zahŕňať odmietnutie práva na pristátie na území krajiny EÚ.
 • Ak nie je krajina EÚ spokojná s plnením podmienok, zakáže lietadlu vzlietnuť, až kým príslušný letecký dopravca alebo prevádzkovateľ nepredloží dôkaz o primeranom poistnom krytí.

Na účel zohľadnenia inflácie sa v nariadení (EÚ) č. 285/2010 revidovali limity náhrady podľa nariadenia (ES) č. 785/2004.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 30. apríla 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie „Letectvo – poistenie“.

HLAVNÉ POJMY

* Maximálna vzletová hmotnosť: zodpovedá potvrdenej hodnote špecifickej pre všetky typy lietadiel uvedenej v osvedčení o letovej spôsobilosti lietadla.

* Príslušná krajina EÚ: krajina EÚ, ktorá udelila prevádzkovú licenciu leteckému dopravcovi EÚ, alebo krajina EÚ, v ktorej je lietadlo prevádzkovateľa lietadla registrované. Pre leteckých dopravcov mimo EÚ alebo prevádzkovateľov lietadiel používajúcich lietadlo registrované mimo EÚ príslušná krajina EÚ znamená krajinu EÚ, z ktorej územia alebo na ktorej územie sa lety vykonávajú.

* SDR: osobitné práva čerpania alebo potenciálna pohľadávka voči voľne použiteľným menám Medzinárodného menového fondu (SDR vymedzené Medzinárodným menovým fondom).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 1 – 6)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 785/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35 – 50). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3 – 20)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 2 –5)

Rozhodnutie Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 38)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Požiadavky na poistenie prevádzkovateľov lietadiel v EÚ – správa o fungovaní nariadenia 785/2004 [KOM/2008/0216 v konečnom znení z 24. apríla 2008]

Posledná aktualizácia 22.02.2016

Top