Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roaming v mobilných telefónnych sieťach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roaming v mobilných telefónnych sieťach

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby používatelia mobilných telefónov neplatili nadmerné ceny za roamingové služby v celej Európskej únii (hovory, textové správy a využívanie internetu), keď sú na cestách v EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie).

SÚHRN

Hlavným cieľom tohto nariadenia je posilniť hospodársku súťaž na trhu v prospech používateľov mobilných telefónov, ktorí využívajú hovory, textové správy alebo prístup k internetu, keď cestujú mimo svojej krajiny v EÚ. Tieto služby sa nazývajú „roaming“.

V nariadení sa zavádzajú dve hlavné zmeny.

Podľa nových roamingových pravidiel EÚ, ktoré nadobudli platnosť 1. júla 2012, sa naďalej budú znižovať maximálne ceny, ktoré ľudia platia za roamingové služby pri cestovaní v EÚ. Vďaka novým maximálnym cenám je pri cestovaní do iného členského štátu EÚ omnoho cenovo dostupnejšie využívať mobilný internet na prístup k mapám, fotografiám, sociálnym sieťam či elektronickej pošte, ako aj volanie a prijímanie hovorov a textových správ.

Od 1. júla 2012 sa osobám cestujúcim mimo EÚ posiela textová správa, e-mail alebo kontextové okno s upozornením, keď sa blížia k prekročeniu hranice 50 EUR za preberanie údajov alebo k dosiahnutiu úrovne, ktorú si vopred stanovili. Týmto sa rozširuje systém upozornení, ktorý je aktuálne zavedený v EÚ.

Od 1. júla 2014 si zákazníci môžu zvoliť samostatnú roamingovú zmluvu pred uskutočnením cesty, alebo ak je to možné, poskytovateľa roamingových mobilných dátových služieb priamo na navštívenej sieti. Spotrebitelia tak môžu jednoducho porovnávať roamingové ponuky (nezávisle od iných mobilných služieb) a využiť nižšie ceny.

Od 1. júla 2014 roamingoví zákazníci platia najviac 19 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a najviac 5 centov za minútu prijatého hovoru, najviac 6 centov za poslanú textovú správu a najviac 20 centov za 1 megabajt (MB) prevzatých údajov alebo surfovania na internete počas cestovania v zahraničí (účtuje sa za jeden využitý kilobajt).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

1.7.2012

-

Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002).

NÁVRH

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012. [COM(2013)0627 final z 11. septembra 2013 - neuverejnené v úradnom vestníku].

Cieľom tohto návrhu je prechod na jednotný trh s elektronickými komunikáciami, v ktorom majú občania a podniky prístup k elektronickým komunikačným službám všade, kde sa poskytujú v rámci EÚ (bez cezhraničných obmedzení alebo neopodstatnených dodatočných nákladov), a v ktorom spoločnosti poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby ich môžu poskytovať bez ohľadu na to, kde sú usadené alebo kde v EÚ sa nachádzajú ich zákazníci.

Pokiaľ ide o roaming, ponúka riešenia, ako je zaručenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v celej EÚ a spoločné obchodné podmienky v tejto súvislosti vrátane opatrení na postupné zrušenie príplatkov za mobilné roamingové služby a zabezpečenia prístupu k otvorenému internetu.

Posledná aktualizácia 05.02.2014

Top