Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posádky vlakov v cezhraničnej doprave – pracovné podmienky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posádky vlakov v cezhraničnej doprave – pracovné podmienky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/47/ES o Dohode o niektorých aspektoch pracovných podmienok pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

  • Dohodou sa hľadá kompromis medzi:
    • potrebou zabezpečiť primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave; a
    • potrebou flexibility pri riadení podnikov železničnej dopravy v integrovanej železničnej sieti Európskej únie (EÚ).
  • Dohodou sa pracovníkom nariaďuje 12-hodinový denný odpočinok a prestávky v trvaní 30 a 45 minút. Denný čas vedenia trakčnej jednotky nesmie trvať dlhšie ako 9 hodín počas dennej zmeny a 8 hodín počas nočnej zmeny.
  • Dohodou sa takisto zamestnancom zabezpečuje väčšia flexibilita, lebo vo výnimočných prípadoch môžu skrátiť denné odpočinky z 11 hodín na 9 hodín, ako sa stanovuje v smernici 2003/88/ES o organizácii pracovného času.
  • Krajiny EÚ môžu zachovať alebo zaviesť priaznivejšie pravidlá, ako sú ustanovenia vymedzené v tejto smernici.
  • Smernica sa nemôže použiť na odôvodnenie nižšej úrovne ochrany pracovníkov, keď v rámci existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov existuje lepšia ochrana.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 27. júla 2005. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 27. júla 2008.

KONTEXT

Táto smernica je súčasťou celkového rámca interoperability železničných systémov EÚ. Lepšie integrovaná železničná sieť umožní EÚ znížiť cestnú dopravu a obmedziť tak jej škodlivé vedľajšie účinky. Zapojením sociálnych partnerov sa majú zabezpečiť uspokojivé pracovné podmienky pre pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej železničnej doprave.

* HLAVNÉ POJMY

*Mobilný pracovník: každý člen posádky vlaku, ktorý je v rámci jednej dennej zmeny pridelený na interoperabilnú cezhraničnú dopravu na dobu dlhšiu ako jednu hodinu.

*Interoperabilná cezhraničná doprava: preprava vlakov patriacich jednej krajine po koľajniciach inej krajiny.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2005/47/ES z 18. júla 2005 o Dohode medzi Spoločenstvom európskych železníc (CER) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 15 – 17)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Rade – Hospodársky a sociálny vplyv dohody pripojenej k smernici 2005/47/ES uzatvorenej 27. januára 2004 medzi sociálnymi partnermi o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v železničnom sektore [KOM(2008) 855 v konečnom znení z 15. decembra 2008]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9 – 19)

Posledná aktualizácia 06.09.2016

Top