Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o leteckej dopravnej službe medzi krajinami EÚ a mimo EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohody o leteckej dopravnej službe medzi krajinami EÚ a mimo EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 847/2004 – rokovania a vykonávania dohôd o leteckej dopravnej službe medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zavádza sa ním postup oznamovania a schvaľovania rokovaní vedených krajinami Európskej únie (EÚ) s krajinami mimo EÚ o dvojstranných dohodách o leteckej dopravnej službe.
 • Jeho cieľom je zabezpečiť dodržiavanie súladu existujúcich dohôd so zákonom EÚ.

HLAVNÉ BODY

Právomoc EÚ

 • V novembri 2002 Súdny dvor Európskej únie potvrdil výlučné právo EÚ rokovať, podpisovať a uzatvárať medzinárodné dohody o leteckej dopravnej službe s krajinami mimo EÚ, keď sa týkajú záležitostí v rámci výlučnej právomoci EÚ.
 • V čase vydania rozhodnutia Súdneho dvora existoval veľký počet dohôd o leteckej dopravnej službe, ktoré neboli v súlade s právom EÚ. Odvtedy sa veľký počet týchto dohôd s právom EÚ zosúladil.

Cieľ

Tie dohody o leteckej dopravnej službe, ktoré nie sú v súlade s právom EÚ, je potrebné upraviť tak, aby:

 • zabezpečovali právnu istotu v takýchto dohodách pre obe strany;
 • zaisťovali právo založenia podniku v rámci EÚ pre všetky letecké spoločnosti EÚ vrátane nediskriminačného trhového prístupu k trasám medzi všetkými krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ, v ktorých existujú dohody o leteckej dopravnej službe.

Zmena dohody o leteckej dopravnej službe

Existujú dva spôsoby ako zmeniť dohodu o leteckej dopravnej službe:

 • Horizontálne dohody – Európska komisia v mene dotknutých krajín EÚ, ktoré majú dvojstranné dohody o leteckej dopravnej službe s krajinou mimo EÚ, rokuje o samostatnej dohode s touto krajinou mimo EÚ.
 • Dvojstranné rokovania – menia alebo nahrádzajú každú dohodu o leteckej dopravnej službe osobitne.

Pravidlá a postupy dvojstranných rokovaní

 • Krajina EÚ môže nadviazať dvojstranné rokovania s cieľom zmeniť alebo nahradiť dohodu o leteckej dopravnej službe, ktorá čiastočne patrí do právomoci EÚ, ak spĺňa pravidlá a postup ustanovený v nariadení:
  • akékoľvek dôležité bežné ustanovenia spoločne vypracované medzi krajinami EÚ a Komisiou sú zahrnuté do týchto rokovaní;
  • Komisiu informuje o svojich zámeroch písomne.
 • Ak do 15 pracovných dní od prijatia oznámenia príde Komisia k záveru, že rokovania sú pravdepodobne v rozpore s cieľmi prebiehajúcich rokovaní EÚ s krajinou mimo EÚ a vedú k dohode, ktorá je nezlučiteľná s právom EÚ, musí o tom primerane informovať tento členský štát.
 • Krajina EÚ nemôže uzavrieť žiadne nové dojednanie s krajinou mimo EÚ, ktorým sa znižuje počet leteckých dopravcov EÚ, ktorí môžu byť určení na poskytovanie služieb medzi jeho územím a touto krajinou.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. mája 2004.

KONTEXT

Vonkajšia politika v oblasti letectva – Horizontálne dohody

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 z 29. apríla 2004 o rokovaniach a vykonávaní dohôd o leteckej dopravnej službe medzi členskými štátmi a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 7 – 17)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8 – 14)

Následné zmeny nariadenia (EHS) č. 2408/92 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 13.10.2016

Top