Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana mora a potravinového reťazca pred vplyvmi organociničitých zlúčenín

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana mora a potravinového reťazca pred vplyvmi organociničitých zlúčenín

Zákaz používania určitých chemických zlúčenín na lodiach a sieťach môže pomôcť chrániť morské prostredie a ľudské zdravie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach

SÚHRN

Zákaz používania určitých chemických zlúčenín na lodiach a sieťach môže pomôcť chrániť morské prostredie a ľudské zdravie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa do práva Európskej únie (EÚ) začleňujú pravidlá Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) (dohovor o antivegetatívnych systémoch - AFS)*. Jeho cieľom je zakázať organociničité zlúčeniny na všetkých lodiach, ktoré vstupujú do prístavov EÚ v záujme zníženia alebo odstránenia nepriaznivých vplyvov týchto produktov.

HLAVNÉ BODY

Čo sú to organociničité zlúčeniny?

Organociničité zlúčeniny sú chemické látky v antivegetatívnych farbách, ktoré sa používajú na trupoch lodí a sieťach. Tieto povrchové nátery pôsobia ako biocídy a slúžia na predchádzanie usadenia rias, mäkkýšov a iných organizmov, ktoré znižujú rýchlosť plavidiel.

Aký majú vplyv?

Sú vysoko toxické pre morské živočíchy (larvy, mušle, ustrice a ryby), a preto boli v mnohých krajinách EÚ zakázané.

Nariadenie sa vzťahuje na:

  • lode plávajúce pod vlajkou krajiny EÚ;
  • lode, ktoré neplávajú pod vlajkou krajiny EÚ, ale sú prevádzkované pod výsostnou právomocou krajiny EÚ;
  • a lode, ktoré vstupujú do prístavu v krajine EÚ a nespadajú do predchádzajúcich dvoch bodov.

Nevzťahuje sa na vojnové lode, pomocné mechanizmy alebo iné lode, ktoré vlastní štát, bez ohľadu na to, či patrí do EÚ, a ktoré sa používajú na vládne služby.

Zavádzajú sa tieto obmedzenia:

  • od 1. júla 2003 sa viac nesmú na lode, ktoré plávajú pod vlajkou krajiny EÚ, nanášať organociničité zlúčeniny, ktoré pôsobia ako biocídy v AFS;
  • od 1. januára 2008 lode, ktoré vstupujú do prístavu v krajine EÚ nesmú mať žiadny náter z organociničitých zlúčenín, ktoré pôsobia ako biocídy, alebo musia mať druhú vrstvu, ktorá bráni organociničitým zlúčeninám uvoľniť sa zo spodnej vrstvy nezhodného antivegetatívneho systému.

Prehliadka a vydanie osvedčení

V nariadení sa zavádza systém prehliadok a vydávania osvedčení pre lode, ktoré plávajú pod vlajkou krajiny EÚ. Vyžaduje sa v ňom, aby:

  • sa v prípade lodí s hrubou priestornosťou 400 ton a viac vykonávala prehliadka a vydávali sa osvedčenia bez ohľadu na plavbu;
  • lode s dĺžkou 24 metrov a viac, no s hrubou priestornosťou menej ako 400 ton, mali na palube vyhlásenie o zhode s nariadením alebo s dohovorom AFS;
  • žiadne prehliadky alebo osvedčenia sa nevyžadujú v prípade lodí, ktoré majú dĺžku menej ako 24 metrov, t. j. hlavne rekreačné plavidlá a rybárske lode.

V nariadení Komisie (ES) č. 536/2008, ktorým sa pozmeňuje pôvodné nariadenie, sa stanovuje, ako musia lode, ktoré plávajú pod vlajkou krajiny mimo EÚ, spĺňať obmedzenia. Vyžaduje sa v ňom, aby:

  • lode plávajúce pod vlajkou štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru AFS, preukázali zhodu prostredníctvom medzinárodného osvedčenia pre AFS;
  • lode plávajúce pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou dohovoru AFS, mali potvrdenie zhody vydané vlajkovým štátom v súlade s dohovorom AFS a s výborom pre ochranu morského prostredia IMO (MEPC).

HLAVNÉ POJMY

* Medzinárodný dohovor o kontrole škodlivých antivegetatívnych systémov - dohoda o zákaze používania škodlivých organociničitých zlúčenín v antivegetatívnych farbách, ktoré sa používajú na lodiach. Dohodou sa vytvára mechanizmus na predchádzanie možnému používaniu iných škodlivých látok v antivegetatívnych systémoch v budúcnosti.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o antivegetatívnych systémoch na webovej lokalite Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 782/2003

10. mája 2003

-

Ú. v. EÚ L 115, 9.5.2003, s. 1 - 11.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 536/2008

4. júla 2008

-

Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 10 - 11.

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109 - 154.

Posledná aktualizácia 25.08.2015

Top