Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov

Celoeurópska norma pre rušňovodičov vlakov:

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve

SÚHRN

Celoeurópska norma pre rušňovodičov vlakov:

 • uľahčuje železničnú prevádzku medzi krajinami EÚ;
 • zvyšuje dôveru verejnosti v železničné systémy;
 • vytvára flexibilnejší trh práce pre samotných rušňovodičov.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú podmienky a postupy certifikácie rušňovodičov rušňov a vlakov v železničných systémoch v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ môžu pri vykonávaní smernice vyňať rušňovodičov, ktorí pôsobia výlučne v/na:

 • systémoch metra, električiek a iných ľahkých železníc;
 • sieťach, ktoré sú oddelené od zvyšku železničného systému a zabezpečujú iba miestnu, mestskú alebo prímestskú osobnú a nákladnú dopravu;
 • súkromnej železničnej infraštruktúre;
 • častiach dráhy, ktorá je pre obvyklú dopravu dočasne uzavretá.

Certifikácia rušňovodičov

Rušňovodiči musia mať potrebnú spôsobilosť a kvalifikáciu. Musia byť držiteľmi týchto dokladov:

 • preukaz, ktorý potvrdzuje, že rušňovodič spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú a psychologickú spôsobilosť, základné vzdelanie a všeobecné odborné zručnosti;
 • harmonizované doplnkové osvedčenie, v ktorom sú vyznačené železnice a typy vlakov, na ktoré má rušňovodič oprávnenie.

Získanie preukazu a osvedčenia

Uchádzači musia spĺňať tieto požiadavky:

 • vek najmenej 20 rokov, hoci krajiny EÚ môžu vydávať preukazy s platnosťou obmedzenou na ich vlastné územie aj rušňovodičom vo veku od 18 rokov;
 • absolvovanie základnej odbornej prípravy a splnenie zdravotných požiadaviek stanovených v smernici;
 • preukázanie telesnej a duševnej spôsobilosti absolvovaním lekárskej prehliadky, ktorú vykonáva lekár uznaný príslušným orgánom;
 • preukázať psychologickú spôsobilosť absolvovaním vyšetrenia, ktoré vykonáva psychológ uznaný príslušným orgánom;
 • preukázať svoje odborné a v prípade potreby aj jazykové schopnosti.

Príslušný orgán musí preukaz vydať do jedného mesiaca od doručenia potrebných dokumentov. Platnosť preukazu je desať rokov.

Aká je úloha vnútroštátnych príslušných orgánov?

Úrad určený krajinou EÚ na vydávanie preukazov rušňovodičov má niekoľko úloh, ako napríklad:

 • vydávanie a aktualizovanie preukazov, zabezpečovanie výmen, pozastavovanie platnosti a odnímanie preukazov v prípade potreby;
 • zabezpečovanie pravidelných skúšok a kontrol;
 • zabezpečenie vydávania a aktualizácie registra akreditovaných alebo uznaných osôb a subjektov (lekárov, školiteľov, skúšajúcich atď.);
 • vedenie a aktualizovanie registra vydaných, zmenených, pozastavených, zrušených preukazov alebo preukazov, ktoré boli nahlásené ako stratené alebo zničené, alebo preukazov s uplynutou platnosťou;
 • vykonávanie dohľadu nad postupom certifikácie rušňovodičov a vykonávanie potrebných kontrol vo vlakoch prevádzkovaných v rámci EÚ.

Železničné spoločnosti musia:

 • viesť register všetkých harmonizovaných doplnkových osvedčení, ktoré boli vydané, majú uplynutú platnosť, boli zmenené, pozastavené, zrušené alebo nahlásené ako stratené alebo zničené;
 • vytvoriť systém monitorovania svojich rušňovodičov a prijať okamžité opatrenia v prípade pochybností o pracovnej spôsobilosti rušňovodiča.

Všetci rušňovodiči musia mať do 29. októbra 2018 preukazy a osvedčenia v súlade s podmienkami tejto smernice.

Smernica bola zmenená smernicou 2014/82/EÚ. Zmeny zahŕňali menšie úpravy požiadaviek týkajúcich sa vydávania preukazov a osvedčení s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vo všetkých krajinách EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/59/ES

4. decembra 2007

3. decembra 2009

Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51 - 78

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/82/EÚ

15. júla 2014

1. júla 2015

Ú. v. EÚ L 184, 25.6.2014, s. 11 - 15

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2010/17/ES z 29. októbra 2009 o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v EÚ L 8, 13.1.2010, s. 17 - 31)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 13, 19.1.2010, s. 1 - 27)

Rozhodnutie Komisie 2011/765/EÚ z 22. novembra 2011 o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 314, 29.11.2011, s. 36 - 40)

Odporúčanie Komisie 2011/766/EÚ z 22. novembra 2011 týkajúce sa postupu uznávania stredísk odbornej prípravy a skúšajúcich pre rušňovodičov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 314, 29.11.2011, s. 41 - 46)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/89/EÚ zo 14. februára 2014 o pilotnom projekte na vykonávanie povinností administratívnej spolupráce stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 45, 15.2.2014, s. 36 - 39)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top