Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť námornej dopravy - Výbor pre bezpečnosť na mori

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť námornej dopravy - Výbor pre bezpečnosť na mori

V nariadení sa zriaďuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS). Pomáha a radí Európskej komisii pri vykonávaní práva EÚ v oblasti námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu a v oblasti životných a pracovných podmienok posádky na palube lodí.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovaniu z lodí

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa v ňom výbor COSS, ktorý pozostáva zo zástupcov krajín EÚ a ktorému predsedá Komisia. Jeho úlohou je pomáhať pri včasnej aktualizácii a pozmeňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti námornej dopravy. Centralizuje sa v ňom práca, ktorú v minulosti vykonávalo niekoľko rôznych výborov zriadených podľa rôznych právnych predpisov EÚ v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

COSS sa vo svojej práci venuje širokej škále otázok, na ktoré sa zameriavajú právne predpisy EÚ v oblasti námornej dopravy, ako sú:

  • prístavné zberné zariadenia - (do ktorých lode môžu uložiť svoj odpad alebo zvyšky nákladu) s cieľom znížiť vypúšťanie odpadov do mora a zabraňovať tak znečisteniu morského prostredia;
  • vybavenie námorných lodí - bezpečnosť výrobkov, ale aj služieb, ktoré sa dodávajú na konštrukciu, konverziu, údržbu lodí (morských a vnútrozemských) a námorných konštrukcií, ako sú ropné plošiny;
  • osobné lode, bezpečnosť prevozných lodí a výletných lodí a životné podmienky na palube lodí;
  • minimálna úroveň výcviku námorníkov.

Medzinárodné pravidlá

Veľká časť vývoja námorného práva EÚ sa odvíja od zmien schválených medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná námorná organizácia alebo Medzinárodná organizácia práce.

Postup kontroly zhody

S cieľom zabezpečiť, aby neexistoval konflikt medzi námorným právom EÚ a dohodami dosiahnutými na medzinárodnej úrovni, krajiny EÚ a Komisia rozvíjajú spoluprácu a koordináciu v záujme vymedzenia spoločného stanoviska EÚ.

Zaviedol sa postup kontroly zhody, ktorý výboru COSS umožňuje preskúmať akékoľvek pozmenenia dohovoru alebo rezolúcie prijatých na medzinárodnej úrovni, v dôsledku ktorých by sa znížili normy EÚ. Z iniciatívy Komisie alebo na žiadosť krajiny EÚ môže byť zvolané núdzové zasadnutie výboru COSS s cieľom preskúmať dotknuté pozmenenia a vydať stanovisko o vhodných opatreniach EÚ.

V rámci predbežnej opatrnosti môže tiež Komisia v prípade potreby požiadať krajiny EÚ, aby pozastavili alebo odložili akékoľvek plány na prijatie alebo uplatnenie príslušného medzinárodného pozmenenia.

Právomoci výboru COSS

Práca výboru COSS zrýchľuje a zjednodušuje zapracovanie medzinárodných pravidiel do právnych predpisov EÚ, keďže po vykonaní postupu kontroly zhody umožňuje priame uplatnenie pozmenení v daných pravidlách.

V nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa zavádzajú pravidlá a zásady týkajúce sa vykonávacích právomocí Komisie (komitológia). Prostredníctvom výboru COSS krajiny EÚ kontrolujú, ako si Komisia uplatňuje vykonávacie právomoci, ktoré jej boli zverené rôznymi smernicami a nariadeniami prijatými v oblasti námorného práva EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 19. decembra 2002.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 2099/2002

25. novembra 2002

25. novembra 2002

Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1 - 5

Posledná aktualizácia 15.03.2015

Top