Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nakládka a vykládka lode na hromadný náklad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nakládka a vykládka lode na hromadný náklad

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/96/ES – požiadavky a postupy EÚ pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Touto smernicou sa zlepšujú bezpečnostné postupy pre lode na hromadný náklad pri nakladaní a vykladaní ich tuhého hromadného nákladu v prístavoch EÚ.
 • Zameriava sa na zníženie rizika poškodenia lodí počas nakládky a vykládky.
 • Harmonizujú sa ňou normy týkajúce sa lodí a terminálov, ako aj spolupráce a komunikácie medzi nimi.

HLAVNÉ BODY

 • Právne predpisy sa vzťahujú na terminály EÚ* a lode na hromadný náklad, bez ohľadu na ich vlajku, ktoré používajú tieto terminály na nakládku alebo vykládku tuhého hromadného nákladu.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby
  • prevádzkovatelia terminálu zaručili, že lode, ktoré priplávali do ich terminálu, a samotný terminál sú v súlade s právnymi predpismi
  • sa kapitán lode a zástupca terminálu dohodli na plánoch týkajúcich sa nakládky a vykládky, ktoré sú v súlade s dohovorom SOLAS z roku 1974, a to pred začatím akýchkoľvek činností
  • ich vlastné orgány zastavili akékoľvek činnosti, alebo im zabránili, ak sa domnievajú, že ovplyvňujú bezpečnosť lode alebo posádky
  • sa vykonávali pravidelné kontroly vrátane neohlásených návštev, ktoré sú zamerané na nakladacie a vykladacie činnosti s cieľom overiť súlad s právnymi predpismi. Výsledky kontrol sa každé tri roky posielajú Európskej komisii.
 • Kapitáni lode sú vždy zodpovední za bezpečnosť nakládky a vykládky lode na hromadný náklad pod ich velením.
 • Zástupcovia terminálu musia kapitánovi poskytnúť príslušné informácie, ako napríklad názov kotviska, ako aj zariadenie, ktoré je k dispozícii na mieste, na ktorom sa uskutoční činnosť, a to pred príchodom plavidla.
 • Zástupcovia terminálu musia kapitánovi lode nahlásiť akékoľvek poškodenie plavidla alebo jeho zariadenia, ku ktorému došlo počas nakládky alebo vykládky. V prípade potreby by sa malo toto poškodenie opraviť.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 5. februára 2002. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 5. augusta 2003.

HLAVNÝ POJEM

* Terminál: akékoľvek pevné, plávajúce alebo pohyblivé zariadenie, ktoré je vybavené a používa sa na nakládku a vykládku suchého hromadného nákladu na lode alebo z lodí na hromadný náklad.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Ú. v. ES L 13, 16.1.2002, s. 9 – 20)

Následné zmeny smernice 2001/96/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 14.03.2016

Top