Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečná a účinná riečna doprava: riečne informačné služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečná a účinná riečna doprava: riečne informačné služby

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá týkajúce sa používania harmonizovaných riečnych informačných služieb (RIS)*. Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečnosť a účinnosť vnútrozemských vodných ciest v rámci EÚ, ako aj ich priaznivosť pre životné prostredie. Uplatňujú sa na kanále, rieky, jazerá a prístavy, na ktorých sa môžu plaviť plavidlá s hmotnosťou medzi 1000 a 1500 ton.

HLAVNÉ BODY

 • Riečne informačné služby zahŕňajú:
  • geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodných cestách (informácie o plavebných dráhach);
  • informácie o plavebnej situácii, ktoré sa vzťahujú na krátkodobý, strednodobý a dlhodobý horizont (informácie o momentálnej plavebnej situácii a strategické informácie o plavebnej situácii);
  • opatrenia v prípade nehody (pomoc v prípade nehody);
  • štatistické a colné služby, poplatky za užívanie vodných ciest a prístavné poplatky.
 • Krajiny EÚ musia:
  • zabezpečiť, aby ich RIS boli účinné, rozšíriteľné a aby umožňovali spoluprácu s inými systémami;
  • poskytnúť užívateľom RIS všetky relevantné údaje týkajúce sa plavby a plánovania cesty;
  • zriadiť centrá RIS v súlade s regionálnymi potrebami;
  • určiť príslušné orgány, ktoré budú dohliadať na aplikáciu RIS a medzinárodnú výmenu údajov.
 • Európska komisia má zodpovednosť v dohodnutých lehotách stanoviť technické usmernenia pre plánovanie, zavedenie a prevádzkové využitie RIS. Patrí medzi ne:
  • displej pre zobrazenie elektronickej plavebnej mapy a informačný systém;
  • elektronické hlásenia z lodí;
  • systém plavebných správ pre veliteľov lodí;
  • systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy;
  • zlučiteľnosť zariadenia RIS.
 • Komisia s pomocou výboru národných odborníkov vypracovala technické požiadavky RIS.

Akčný program

V roku 2006 Komisia predložila oznámenie o integrovanom akčnom programe EÚ pre vnútrozemskú vodnú dopravu. Tento program, známy ako Naiades (Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu), bol v roku 2013 aktualizovaný (Naiades II), pričom sa v ňom stanovili konkrétne ciele do roka 2020. Cieľom oznámenia Naiades II je vytvoriť také podmienky, aby vnútrozemská plavba bola kvalitnou formou dopravy.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 20. októbra 2005. Krajiny EÚ mali transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 20. októbra 2007.

KONTEXT

 • Kľúčové mestá a hospodárske oblasti v EÚ spája viac ako 37 000 kilometrov kanálov a riek. Tieto vnútrozemské vodné cesty významne prispievajú k udržateľnému dopravnému systému znížením zaťaženia a znečistenia na cestných komunikáciách EÚ.
 • Portál riečnych informačných služieb

HLAVNÉ POJMY

*Riečne informačné služby (RIS): tieto služby podporujú riadenie vnútrozemskej plavby a dopravy a, ak je to možné, koordináciu s inými druhmi dopravy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152 – 159)

Následné zmeny a opravy smernice 2005/44/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top