Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doména najvyššej úrovne .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Doména najvyššej úrovne „.eu“

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 733/2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje sa v ňom, ako sa má implementovať koncovka internetovej adresy „.eu“, ktorá sa zvykne nazývať doména najvyššej úrovne. V nariadení sa predovšetkým zabezpečuje zriadenie registra a všeobecného politického rámca na fungovanie tohto registra.

HLAVNÉ BODY

EÚ nadobudla vďaka doméne najvyššej úrovne „.eu“ vlastnú internetovú identitu. Cieľom domény je zlepšiť viditeľnosť EÚ na internete, rozšíriť výber doménových mien pre používateľov a podporiť rozvoj elektronického obchodu na vnútornom trhu.

Vytvorenie domény najvyššej úrovne „.eu“ je jedným z cieľov stanovených v akčnom pláne e-Europe 2002 s cieľom zrýchliť elektronický obchod a podporiť využívanie internetu.

Doména „.eu“ je doplnková k doménam, ktoré už v rámci EÚ existujú a nenahrádza ich. Používateľom umožňuje zvoliť si celoeurópsku internetovú identitu (najmä webovej lokality či e-mailových adries).

Ciele

Zavedením domény najvyššej úrovne „.eu“ sa sleduje niekoľko cieľov:

 • podporiť využívanie internetových sietí a rozšíriť výber pre používateľov prostredníctvom zabezpečenia alternatívy k existujúcim doménam najvyššej úrovne s kódmi krajín (napr. „.fr“ pre Francúzsko alebo „.it“ pre Taliansko) alebo všeobecných celosvetových domén najvyššej úrovne (napr. „.com“, „.net“);
 • zlepšiť interoperabilitu transeurópskych serverov prostredníctvom zaistenia dostupnosti názvov serverov .eu v rámci EÚ;
 • zvýšiť viditeľnosť vnútorného trhu EÚ v celosvetovej sieti a podporovať prezentovanie EÚ v celosvetových informačných sieťach.

Register

Register prevádzkuje MVO na základe zmluvy s Európskou komisiou.

Plní tieto úlohy:

 • registruje doménové mená v doméne najvyššej úrovne „.eu“ prostredníctvom akreditovaného registračného miesta „.eu“ pre podniky, organizácie alebo jednotlivcov so sídlom alebo pobytom v EÚ;
 • prijíma registračnú politiku domény najvyššej úrovne „.eu“ na základe konzultácie s Komisiou a ostatnými zainteresovanými stranami v súlade so všeobecnými pravidlami;
 • ukladá poplatky, ktoré sa priamo týkajú vyvolaných nákladov;
 • uplatňuje politiku mimosúdneho urovnania sporov s cieľom riešiť akékoľvek spory, ktoré sa týkajú doménových mien alebo rozhodnutí registra;
 • prijíma a vykonáva postupy akreditácie registračných miest .eu;
 • zaisťuje integritu databáz doménových mien.

Politický rámec

Komisia zodpovedá za prijatie všeobecných politických pravidiel, ktoré sa týkajú implementácie a fungovania domény najvyššej úrovne „.eu“, a všeobecných politických princípov o registrácii. Ide najmä o tieto pravidlá:

 • politika mimosúdneho urovnania sporov;
 • všeobecné politické opatrenia o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien;
 • politika možného zrušenia doménových mien;
 • jazykové problémy a geografické pojmy;
 • zaobchádzanie s duševným vlastníctvom a inými právami.

Výhrada práv

EÚ si ponecháva všetky práva týkajúce sa domény najvyššej úrovne „.eu“, najmä práva na duševné vlastníctvo a iné práva na databázy registra.

Implementácia

Komisia musí Európskemu parlamentu a Rade každé dva roky podať správu o implementácii, fungovaní a účinnosti domény najvyššej úrovne .eu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. apríla 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke o najvyššej doméne .eu na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“ (Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1 – 5)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 733/2002 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii, fungovaní a účinnosti domény najvyššej úrovne .eu [COM(2015) 680 final z 18. decembra 2015]

Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 40 – 50). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.04.2016

Top