Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: program podpory európskeho audiovizuálneho odvetvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: program podpory európskeho audiovizuálneho odvetvia

MEDIA 2007 je nový program podpory európskeho audiovizuálneho odvetvia. Nadväzuje na programy MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie. MEDIA 2007 je koncipovaný ako jeden program združujúci dva aktuálne okruhy (rozvoj, distribúciu, propagáciu/vzdelávanie). Zahŕňa obdobie rokov 2007 – 2013 a disponuje rozpočtom približne 755 miliónov EUR.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007).

SÚHRN

Audiovizuálne odvetvie je hlavným prostriedkom na prenos a rozvoj európskych kultúrnych hodnôt. Zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní európskej kultúrnej identity a vyjadrovaní európskeho občianstva. Cirkulácia európskych audiovizuálnych diel (filmov a televíznych programov) prispieva k posilňovaniu medzikultúrneho dialógu a k zlepšovaniu vzájomného porozumenia a povedomia o európskych kultúrach. Ďalším cieľom Únie je umožniť audiovizuálnemu odvetviu, aby mohlo v celej miere spĺňať túto úlohu stmeľujúceho prvku európskeho občianstva a kultúry.

Okrem kultúrneho aspektu audiovizuálne odvetvie disponuje aj silným spoločenským a hospodárskym potenciálom. Podpora Únie audiovizuálnemu odvetviu patrí tiež do kontextu lisabonskej stratégie, ktorej cieľom je urobiť z EÚ najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie hospodárstvo na svete.

V rámci programu MEDIA 2007 Komisia plánuje pokračovať v činnosti Únie realizovanej prostredníctvom programov MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie, ktoré podnecovali rozvoj európskeho audiovizuálneho priemyslu od roku 1991.

VŠEOBECNÉ CIELE

Program MEDIA 2007 sa zavádza na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Zameriava sa na nasledujúce všeobecné ciele:

 • chrániť a posilňovať európsku kultúrnu a jazykovú diverzitu a európske kinematografické a audiovizuálne dedičstvo, zaručiť verejnosti jeho dostupnosť a podporovať medzikultúrny dialóg;
 • zvýšiť cirkuláciu a sledovanosť európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie aj mimo nej;
 • posilniť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho odvetvia v rámci otvoreného a konkurenčného trhu, ktorý je priaznivý k zamestnanosti.

K dosiahnutiu týchto cieľov sa MEDIA 2007 uplatňuje:

 • vo fáze, ktorá predchádza audiovizuálnej výrobe, s cieľom podporovať získavanie a zlepšovanie schopností a rozvoja európskych audiovizuálnych diel (predprodukčná fáza);
 • vo fáze, ktorá nasleduje po audiovizuálnej výrobe, s cieľom podporiť distribúciu a propagáciu európskych audiovizuálnych diel (poprodukčná fáza);
 • v rámci podpory pilotných projektov. Cieľom tejto podpory je zabezpečiť, aby sa program prispôsoboval vývojom na trhu.

V týchto oblastiach uplatňovania sa program opiera o nasledujúce priority:

 • podpora tvorivého procesu v európskom audiovizuálnom odvetví a zvyšovanie povedomia o európskom kinematografickom a audiovizuálnom dedičstve a jeho šírenie;
 • posilňovanie štruktúry európskeho audiovizuálneho odvetvia, najmä malých a stredných podnikov (MSP);
 • znižovanie rozdielov existujúcich na európskom audiovizuálnom trhu medzi krajinami s vysokou audiovizuálnou výrobnou kapacitou a krajinami alebo regiónmi s nízkou audiovizuálnou výrobnou kapacitou a/alebo s obmedzenou geografickou alebo jazykovou zónou. Táto priorita dáva odpoveď na potrebu chrániť a posilňovať kultúrnu diverzitu a medzikultúrny dialóg v Európe;
 • sledovanie vývoja na trhu v oblasti digitalizácie.

FINANČNÉ KRYTIE

Program disponuje rozpočtom vo výške približne 755 miliónov EUR.

KONKRÉTNE CIELE A SPÔSOBY UPLATŇOVANIA

Predprodukčná fáza

Vo fáze, ktorá predchádza audiovizuálnej výrobe, sleduje program tieto ciele:

 • získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnom odvetví: program umožňuje podporovať projekty, ktorých cieľom je zlepšovať tvorivé a riadiace schopnosti odborníkov v európskom audiovizuálnom odvetví a prispôsobiť ich technickú kvalifikáciu digitálnym technológiám. Cieľom je tiež posilniť európsky rozmer vzdelávacej činnosti v audiovizuálnej oblasti prostredníctvom podpory vytvárania sietí a mobility zainteresovaných aktérov (európskych filmových škôl, inštitútov odbornej prípravy, partnerov z odborného sektora). Pre odborníkov z nových členských štátov budú pripravené štipendiá, ktoré im pomôžu lepšie reagovať na výzvy rozšíreného audiovizuálneho trhu;
 • rozvoj: cieľom programu je podporovať projekty vo fáze rozvoja, ktoré predkladajú nezávislé produkčné spoločnosti. Pomôže podnikom vypracovať kvalitné plány financovania vrátane finančného zabezpečenia koprodukcií.

Poprodukčná fáza

Vo fáze, ktorá nasleduje po audiovizuálnej výrobe, sa program zameriava na tieto ciele:

 • distribúcia a šírenie: podpora vo fáze distribúcie a šírenia zostáva prioritou pre konsolidáciu jednotného európskeho trhu a zlepšenie konkurencieschopnosti audiovizuálneho priemyslu. Vytvorenie európskej stratégie distribúcie je zásadným krokom, ktorý má zabezpečiť, aby európske audiovizuálne diela dokázali čeliť svetovej konkurencii. Cieľom činnosti Únie bude:
 • propagácia: v tejto oblasti je cieľom programu zlepšiť šírenie európskych audiovizuálnych diel zabezpečením prístupu na európske a medzinárodné profesijné audiovizuálne trhy. Cieľom programu je aj posilnenie prístupu európskej a medzinárodnej verejnosti k európskym audiovizuálnym dielam. Program podporuje spoločné akcie vnútroštátnych organizácií pre propagáciu filmu a audiovizuálnych programov, ako aj akcie na propagáciu európskeho kinematografického a audiovizuálneho dedičstva.

Pilotné projekty

Prostredníctvom pilotných projektov program podporuje inovácie, najmä pokiaľ ide o používanie informačných a komunikačných technológií. Pilotné projekty umožňujú zaistiť, aby sa program prispôsobil technologickému vývoju.

PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA

Ustanovenia týkajúce sa tretích krajín

Program je otvorený účasti nasledujúcich krajín pod podmienkou splnenia požadovaných podmienok a získania dodatočných rozpočtových prostriedkov:

 • štátov EZVO, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);
 • kandidátskych krajín, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu EÚ;
 • krajín západného Balkánu (v súlade s podmienkami vymedzenými v rámcových dohodách o ich účasti na programoch Únie);
 • štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii (EN) (FR);
 • iných tretích krajín, ktoré s EÚ uzavreli dohody o pridružení alebo spolupráci obsahujúcich ustanovenia venované audiovizuálnej oblasti.

Prijímatelia a finančné ustanovenia

Prijímateľmi programu môžu byť fyzické osoby. V závislosti od druhu akcie môže mať finančná podpora formu grantov alebo štipendií.

Finančná podpora poskytnutá v rámci programu nesmie presiahnuť 50 % nákladov na podporovanú činnosť. V niektorých špecifických prípadoch môže podpora dosiahnuť až 75 % nákladov.

Vykonávanie

Vykonávaním tohto programu je poverená Komisia, ktorej pomáha výbor.

Vykonávacím orgánom je európska sieť kancelárií MEDIA desks (EN) (FR). Tento orgán zabezpečuje šírenie informácií o programe na vnútroštátnej úrovni, najmä o cezhraničných projektoch.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutieč. 1718/2006/ES [prijatie: spolurozhodovaním COD/2004/0151]

25.11.2006

Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006

See also

 • Viac informácií o programe MEDIA (EN)

Posledná aktualizácia: 04.01.2007

Top