Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana súkromia občanov - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana súkromia občanov - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Cieľom tohto právneho predpisu Európskej únie (EÚ) je zabezpečiť dodržiavanie základných práv a slobôd občanov, najmä práva na súkromie v súvislosti so spracovávaním osobných údajov* zo strany inštitúcií a orgánov EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

SÚHRN

Cieľom tohto právneho predpisu Európskej únie (EÚ) je zabezpečiť dodržiavanie základných práv a slobôd občanov, najmä práva na súkromie v súvislosti so spracovávaním osobných údajov* zo strany inštitúcií a orgánov EÚ.

ČO JE CIEĽOM TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa v ňom európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS). Stanovujú sa pravidlá na zabezpečenie rešpektovania osobných údajov spravovaných inštitúciami a orgánmi EÚ a definujú sa práva občanov v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Týmto nariadením sa zriaďuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Ide o orgán zodpovedný za sledovanie uplatňovania pravidiel ochrany údajov zo strany inštitúcií a orgánov EÚ. Ak sa občan domnieva, že jeho práva na ochranu údajov podľa nariadenia neboli dodržané, môže podať sťažnosť priamo európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Každá inštitúcia a orgán EÚ musia vymenovať aspoň jedného úradníka na ochranu údajov, ktorého úlohou je spolupracovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a zabezpečovať, aby práva a slobody dotknutej osoby neboli poškodené spracovaním údajov.

Osobné údaje a spracovanie údajov

Osobné údaje podľa nariadenia a na účel, na ktorý boli zhromaždené, musia byť:

  • spracovávané spravodlivo a zákonne;
  • na konkrétne, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracovávané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi;
  • primerané, podstatné a nie nadbytočné;
  • presné a aktualizované;
  • uchované vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osoby po nevyhnutnú dobu.

Ďalšie spracovávanie osobných údajov na historické, štatistické alebo vedecké účely je povolené, ak existujú primerané záruky anonymity.

Osobné údaje môžu byť spracované, len ak:

  • je to nevyhnutné pre úlohu realizovanú vo verejnom záujme;
  • je to v súlade s právnymi záväzkami;
  • bol udelený jednoznačný súhlas;
  • to slúži na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby.

Práva občanov

Spracovávanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, a údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života, ako aj údajov týkajúcich sa trestných činov je v zásade zakázané, pokiaľ neexistujú dôvody výslovne povolené zákonom.

Občanom podľa nariadenia prináležia zákonne vykonateľné práva, ako napríklad právo na prístup, opravu, blokovanie alebo vymazanie osobných údajov uchovávaných inštitúciami a orgánmi EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. februára 2001.

HLAVNÉ POJMY

* Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľnej osoby alebo „dotknutej osoby“ z hľadiska znakov, ako sú fyzická, duševná, hospodárska, kultúrna alebo spoločenská identita.

* Spracovávanie osobných údajov: operácia vykonávaná s osobnými údajmi, ako je zber, uchovanie, použitie, zmena, prenos, rozširovanie alebo vymazanie.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 45/2001

1. februára 2001

-

Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 - 22

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 36 - 36

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2008/597/ES z 3. júna 2008 o prijatí vykonávacích pravidiel, ktoré sa týkajú úradníka pre ochranu údajov v zmysle článku 24 ods. 8 nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 7 - 11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 - 50).

Posledná aktualizácia 12.06.2015

Top