Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulácia rádiového frekvenčného spektra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulácia rádiového frekvenčného spektra

Rádiové frekvencie, nevyhnutné pre fungovanie mnohých vecí, ktoré považujeme za samozrejmosť, ako sú naše mobilné telefóny, vysielanie a širokopásmový internet alebo diaľkové ovládacie zariadenia, sú obmedzeným zdrojom. S cieľom zabezpečiť ich optimálne využívanie sa Európska únia dohodla na koordinácii svojej politiky v tejto oblasti v záujme chrániť napríklad zasahovanie do dôležitých komunikácií.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre)

SÚHRN

Cieľom tohto rozhodnutia je koordinovať politiku v oblasti dostupnosti rádiového frekvenčného spektra a technické podmienky v EÚ v záujme ich účinného využívania. Vzťahuje sa na prideľovanie rádiového frekvenčného spektra a bezdrôtových komunikačných frekvencií vrátane GSM, tretej a štvrtej generácie mobilných komunikácií (3G, 4G) pre frekvencie od 9 kHz do 3 000 GHz vzťahujúce sa na vnútorný trh.

Opatreniami v rámci tohto rozhodnutia sa zohľadňuje práca medzinárodných organizácií, ako sú Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) pri riadení rádiového frekvenčného spektra a Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), medzivládna organizácia so 48 členskými krajinami.

Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum

Aj na základe všeobecných zásad, ktoré sa nachádzajú v programe politiky rádiového frekvenčného spektra prijatého v roku 2012, výbor pre rádiové frekvenčné spektrum pomáha Komisii vymedzovať, vypracovávať a vykonávať politiku rádiového frekvenčného spektra EÚ. Tento výbor, ktorému predsedá Komisia a pozostáva zo zástupcov členských krajín, preskúmava návrhy technických opatrení s cieľom harmonizovať podmienky dostupnosti a využívania rádiového frekvenčného spektra.

Takisto vydáva stanoviská o mandátoch, ktoré Komisia odovzdáva CEPT, o harmonizácii prideľovania rádiových frekvencií a informačnej dostupnosti, pokiaľ ide o využívanie spektra. Návrhy opatrení Komisie sú po schválení výboru a prijatí Komisiou záväzné v celej EÚ, pričom ich musia dodržiavať členské štáty, keď udeľujú práva na používanie spektra.

Kontext

Rádiové frekvencie sú prideľované medzinárodnými orgánmi, najmä Svetovými rádiokomunikačnými konferenciami (WRC) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) a v Európe Európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív (CEPT). Prostredníctvom tohto rozhodnutia EÚ takisto preberá na seba úlohu zabezpečovať optimálne využívanie rádiového frekvenčného spektra.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 676/2002/ES

24. februára 2002

-

Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1 - 6

SÚVISIACE AKTY

HARMONIZÁCIA FREKVENČNÝCH PÁSEM

Väčšina rozhodnutí prijatých Komisiou s cieľom harmonizovať technické podmienky dostupnosti a efektívneho využívania spektra je k dispozícii na webovej lokalite Komisie o rozhodnutiach o rádiovom frekvenčnom spektre.

SKUPINA PRE POLITIKU RÁDIOVÉHO FREKVENČNÉHO SPEKTRA

Rozhodnutie Komisie 2002/622/ES z 26. júla 2002, ktorým sa ustanovuje skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (Úradný vestník ES L 198, 27.7.2002, s. 49 - 51).

Týmto rozhodnutím sa zavádza poradná skupina, skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra, ktorá pomáha a radí Komisii v oblastiach, ako je dostupnosť rádiového frekvenčného spektra a využívanie, harmonizácia a prideľovanie frekvencií, otázka práv používať spektrum, stanovovanie cien atď.

Pozri konsolidovanú verziu.

PROGRAM POLITIKY RÁDIOVÉHO FREKVENČNÉHO SPEKTRA

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Úradný vestník EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7 - 17).

Posledná aktualizácia: 18.07.2014

Top