Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezhotovostné platby – boj proti podvodom a falšovaniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bezhotovostné platby – boj proti podvodom a falšovaniu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie 2001/413/SVV – Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Dopĺňajú sa ním iné pravidlá EÚ na boj proti podvodom, ktorých súčasťou sú bezhotovostné platobné prostriedky. Konkrétne sa ním vymedzujú druhy podvodného správania, ktoré by sa mali považovať za trestné činy stíhateľné vo všetkých krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

V zmysle tohto rámcového rozhodnutia sa podvod, ktorého súčasťou je akákoľvek forma bezhotovostných platobných prostriedkov (napríklad úhrada, inkaso, platobná karta), považuje za trestný čin, ktorý sa potrestá účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami vo všetkých krajinách EÚ.

Trestné činy

Rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na osobitné priestupky v zmysle aktuálneho vnútroštátneho trestného práva krajín EÚ, pretože medzi krajinami môžu existovať rozdiely.

Jednotlivé druhy zákonov sa vymedzujú na základe toho, či sú zamerané na:

  • samotný platobný nástroj, napríklad krádež kreditnej karty alebo cestovného šeku;
  • proces platobných nástrojov, napríklad vykonanie neoprávneného bankového prevodu;
  • systém na objednávanie, zber, spracovanie, vyrovnanie a zúčtovanie platobných transakcií, napríklad výrobu alebo nadobudnutie počítačového programu, ktorý umožňuje neoprávnený bankový prevod.

Sankcie

  • V rámcovom rozhodnutí sa požaduje, aby sa všetky druhy uvedeného správania klasifikovali vo všetkých krajinách EÚ ako trestné činy.
  • Krajiny EÚ musia pre tieto činy stanoviť sankcie, a to v závislosti od toho, či ich páchajú osoby alebo organizácie.
  • Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Krajiny EÚ majú určitú voľnosť pri rozhodovaní o vážnosti trestného činu a o povahe a závažnosti sankcií, ktoré uplatnia.

Spolupráca a výmena informácií

V rámcovom rozhodnutí sa takisto požaduje, aby si krajiny EÚ poskytovali v súdnych konaniach týkajúcich sa týchto trestných činov vzájomnú pomoc. Mali by okrem toho určiť kontaktné miesta alebo využiť existujúce mechanizmy s cieľom zaistiť možnosť spoločného využívania informácií o týchto trestných činoch.

Spolupráca v oblasti podvodov a falšovania v EÚ je možná vďaka niekoľkým opatreniam, mechanizmom, agentúram a inštitúciám vrátane:

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. júna 2001. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ho do vnútroštátneho práva do 2. júna 2003.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1 – 4)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112 – 142)

Správy

Správa Komisie, ktorá sa zakladá na článku 14 rámcového rozhodnutia Rady z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (KOM(2004) 346 v konečnom znení, 30.4.2004)

Správa Komisie – Druhá správa, ktorá sa zakladá na článku 14 rámcového rozhodnutia Rady z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (KOM(2006) 65 v konečnom znení, 20.2.2006)

Posledná aktualizácia 01.08.2016

Top