Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Spolu s pozmeňujúcimi nariadeniami sa ním stanovujú pravidlá plánu kapacity flotily EÚ.
 • Cieľom je podporiť rozvoj udržateľnej a konkurencieschopnej vnútrozemskej vodnej dopravy.

HLAVNÉ BODY

 • Od krajín EÚ, ktorých flotila má nad 100 000 ton a ktorých vodné cesty sú prepojené s inými krajinami EÚ, sa vyžaduje založenie Fondu vnútrozemskej vodnej dopravy (s osobitnými rezervnými fondmi pre lode na prepravu suchého tovaru*, cisternové lode* a tlačné plavidlá*).
 • Vzťahuje sa na plavidlá, ktoré prepravujú tovar na obchodné účely. Existuje niekoľko výnimiek, ako napríklad pre plavidlá, ktoré sú prevádzkované na Dunaji alebo ktoré sa využívajú výlučne na skladovanie tovaru alebo na bagrovacie činnosti.
 • 718/1999 tieto fondy majú spravovať vnútroštátne orgány a môžu sa použiť v dvoch situáciách:
  • v prípade „vážnej trhovej poruchy“ na trhu vnútrozemskej vodnej dopravy (v zmysle smernice 96/75/ES) a
  • ak je to jednomyseľne požadované organizáciami zastupujúcimi vnútrozemskú vodnú dopravu. Od začiatku roku 2014 sa tieto rezervné fondy nikdy nepoužili.
 • Nariadenie (ES) č. 718/1999 obsahovalo pravidlo „staré za nové“. To znamenalo, že akýkoľvek vlastník, ktorý chcel do flotily uviesť nové plavidlo, musel buď zošrotovať tonáž starého plavidla alebo zaplatiť. Toto pravidlo prestalo platiť podľa nariadenia (ES) č. 411/2003 a mohlo sa znovu znova aktivovať, spolu s prípadnými opatreniami na štrukturálne zlepšenia alebo bez nich, len v prípade vážnej trhovej poruchy uvedenej v smernici 96/75/ES.

Rozšírený rozsah opatrení

Nariadením (EÚ) č. 546/2014 sa rozsah opatrení podľa nariadenia (ES) č. 718/1999 pozmenil a rozšíril. K opatreniam patria:

 • pomoc (napríklad informácie) pracovníkom dopravcov vnútrozemskej vodnej dopravy, ktorí opúšťajú odvetvie s cieľom získať predčasný dôchodok alebo prejsť do inej práce;
 • programy odbornej prípravy alebo rekvalifikačné programy pre členov posádky opúšťajúcich odvetvie;
 • zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti vnútrozemskej plavby a znalosti logistiky v záujme zabezpečenia rozvoja a budúcnosti tohto povolania;
 • podpora vlastníkov-prevádzkovateľov pri vstupe do obchodných združení a posilnenie organizácií zastupujúcich odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy na úrovni EÚ;
 • podpora prispôsobovania plavidiel s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť;
 • podpora inovácie, pokiaľ ide o plavidlá a ich zlepšené environmentálne vlastnosti;
 • podpora využívania rezervných fondov v súčinnosti s finančnými nástrojmi, ako je Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (ES) č. 718/1999 sa uplatňuje od 29. apríla 1999. Nariadenie (EÚ) č. 546/2014 sa uplatňuje od 18. júna 2014.

HLAVNÉ POJMY

*Lode na prepravu suchého nákladu: plavidlá, ktoré prepravujú suchý náklad (napr. obilniny).

*Cisternové lode: plavidlá, ktoré prepravujú tekutý náklad (napr. olej).

*Tlačné plavidlá: plavidlá, ktoré slúžia na tlačenie iných plavidiel, ako sú člny, ale nie na prepravu nákladu.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 90, 2.4.1999, s. 1 – 5)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 718/1999 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v spoločenstve (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 12 – 14) Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (ES) č. 181/2008 z 28.februára 2008, ktorým sa ustanovujú niektoré opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 8 – 12)

Posledná aktualizácia 09.02.2016

Top