Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá - kontrola úžitkových vozidiel (do roku 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá - kontrola úžitkových vozidiel (do roku 2018)

Zvýšenie dopravy v Európskej únii (EÚ) predstavuje podobné bezpečnostné a environmentálne problémy vo všetkých krajinách EÚ. V záujme bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a spravodlivej hospodárskej súťaže EÚ harmonizuje testovanie spôsobilosti úžitkových automobilov a ich prípojných vozidiel na cestách v EÚ. Tieto testy sa vzťahujú na úžitkové vozidlá určené na prevoz cestujúcich alebo tovaru.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v spoločenstve

SÚHRN

V tejto smernici sa vymedzuje právny rámec a dopĺňajú sa pravidlá povinných ročných kontrol v testovacích strediskách cestných úžitkových vozidiel podľa smernice 2009/40/ES (ktorou bola v roku 2009 zrušená smernica 96/96/ES, pričom táto smernica bola zase zrušená smernicou 2014/45/EÚ, ktorá nadobúda účinnosť 20. mája 2018).

Cestné kontroly sú neohlásené kontroly úžitkového vozidla, ktoré cestuje v krajine Európskej únie (EÚ). Vykonávajú ich orgány na cestách, v prístavoch alebo na akomkoľvek inom vhodnom mieste.

V tejto smernici sa stanovuje, že cestná technická kontrola pozostáva z jedného, dvoch alebo zo všetkých týchto prvkov:

pohľadová kontrola stavu údržby na vozidle, ktoré jazdí po cestnej sieti;

kontrola dokumentov o vyhovení vozidla cestnej technickej kontrole, a ak ju vodič predloží, správy o poslednej vykonanej cestnej technickej kontrole;

kontrola na odhalenie nevyhovujúcej údržby (hladké pneumatiky, chybný brzdný systém atď.). V tomto prípade by mal inšpektor vziať do úvahy najnovšie dokumenty a akékoľvek iné bezpečnostné osvedčenia.

V smernici sa stanovuje, aby krajiny EÚ zaviedli pravidelné a vhodné cestné kontroly, ktoré sa musia vykonávať bez diskriminácie, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť vodiča alebo evidenciu vozidla. Každý rok by tieto kontroly mali pokrývať významný, reprezentatívny prierez úžitkových vozidiel všetkých kategórií.

Každé dva roky musia krajiny EÚ poslať Komisii informácie o dvoch predchádzajúcich rokoch v súvislosti s počtom skontrolovaných úžitkových vozidiel.

Cestné kontroly stanovené v smernici sa musia vykonávať v súlade s kontrolným zoznamom (príloha I). Vodičovi vozidla sa odovzdá osvedčenie s výsledkami náhodnej kontroly. Vodič musí mať možnosť predložiť toto osvedčenie na požiadanie, aby sa zjednodušili akékoľvek následné kontroly alebo aby sa im predišlo.

Ak si rozsah nedostatočnej údržby vyžaduje podrobnejšie skúmanie, vozidlo môže byť podrobené podrobnejšej kontrole v schválenom testovacom stredisku spôsobilosti na premávku po pozemných komunikáciách.

Používanie úžitkového vozidla na verejnej pozemnej komunikácii je okamžite zakázané:

ak z výsledkov cestnej kontroly vyplynie, že vozidlo nespĺňa normy stanovené v smernici (príloha II: Brzdové systémy, výfukové emisie) alebo

ak vyplynie, že nie je v súlade so smernicou 2009/40/ES počas nasledujúcej cestnej kontroly v schválenom testovacom stredisku a

ak preto predstavuje závažné riziko pre svoju posádku alebo iných účastníkov cestnej premávky.

Vážne nedostatky na vozidle, ktoré patrí osobe bez bydliska v danej krajine, sa musia nahlásiť orgánom v krajine EÚ, v ktorej je vozidlo evidované. Krajina, v ktorej sa nedostatky zistili, môže následne žiadať, aby sa proti vinníkovi prijali opatrenia. Ak sa tieto opatrenia prijmú, krajina evidencie musí informovať krajinu, v ktorej sa zistili nedostatky, o opatreniach prijatých proti dotknutému vinníkovi.

Komisia má právomoc vymedziť určité minimálne normy a metódy testovania a prispôsobiť ich technickému pokroku.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/30/ES

10. augusta 2000

9. augusta 2002

Ú. v. ES L 203, 10.8 2000, s. 1 - 8

Následné zmeny a opravy smernice 2000/30/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Prílohy I a II

Smernica 2010/47/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 33 - 46).

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134 - 218).

Odporúčanie Komisie 2010/379/EÚ z 5. júla 2010, ktoré sa týka posúdenia rizika v prípade nedostatkov zistených počas cestných technických kontrol (úžitkových automobilov) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 97 -105).

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v spoločenstve členskými štátmi, Vykazované obdobie 2009 - 2010 (COM(2013) 303 final z 24. mája 2013).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve členskými štátmi, Vykazované obdobie 2011 - 2012 (COM(2014) 569 final z 12. septembra 2014).

Posledná aktualizácia: 13.08.2015

Top