Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Povinné kontroly prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povinné kontroly prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 1999/35/ES – systém povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sú stanovené povinné kontroly prevozných lodí typu roll-on-roll-off (ro-ro)* a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktoré využívajú prístavy EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby spĺňali platné bezpečnostné normy.

HLAVNÉ BODY

 • Právny predpis sa vzťahuje na všetky prevozné lode ro-ro a vysokorýchlostné plavidlá, ktoré využívajú prístavy EÚ, bez ohľadu na ich vlajku, pri prevádzke medzinárodných alebo vnútroštátnych ciest.
 • Krajiny EÚ musia zaistiť, aby lode a plavidlá pred začatím prevádzky:
  • mali platné osvedčenia, ktoré boli overené;
  • spĺňali príslušné normy klasifikácie;
  • boli vybavené plavebným záznamníkom (VDR);
  • vyhovovali špecifickým požiadavkám stability.
 • Spoločnosti prevádzkujúce služby musia zaistiť, aby na palube plavidiel boli k dispozícii opatrenia, ako napríklad informácie o pobrežných navigačných sústavách navádzania.
 • Krajiny EÚ musia:
  • pred začatím pravidelnej prevádzky vykonať úvodnú kontrolu s cieľom zaistiť splnenie potrebných bezpečnostných noriem;
  • dvakrát ročne a po akejkoľvek oprave alebo zmene v riadení vykonať následné kontroly, pričom jedna z dvoch ročných kontrol by mala byť kontrola počas pravidelnej prevádzky;
  • zabrániť prevádzke plavidla v prípade, ak nevyhovuje bezpečnostným normám;
  • v prípade nehody alebo nešťastia, ktorého účastníkom je plavidlo, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolupracovať pri vyšetrovaní s každou krajinou, ktorá má značný záujem.

Cieľom súvisiaceho právneho predpisu o prístavnej štátnej kontrole je legislatívne zakázať lodnú prepravu nespĺňajúcu normy v EÚ. Na základe tohto predpisu musia napríklad všetky plavidlá spĺňať bezpečnostné normy EÚ a medzinárodné bezpečnostné normy Medzinárodnéhu dohovoru o ochrane ľudského života na mori (SOLAS).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 1. júna 1999. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. decembra 2000.

HLAVNÝ POJEM

*prevozná loď ro-ro: námorné osobné plavidlo so zariadením umožňujúcim cestným a koľajovým vozidlám nalodenie a vylodenie a prepravu viac ako 12 cestujúcich.

AKT

Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1 – 19)

Následné zmeny smernice 1999/35/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57 – 100). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 19.04.2016

Top