Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť cestnej premávky: prípustné rozmery a maximálna povolená hmotnosť nákladných vozidiel, autobusov a autokarov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť cestnej premávky: prípustné rozmery a maximálna povolená hmotnosť nákladných vozidiel, autobusov a autokarov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica č. 96/53/ES – rozmery a hmotnosť úžitkových vozidiel

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej maximálne limity pre ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary, ktoré vykonávajú medzinárodnú prepravu v EÚ.

Na základe smernice musia dopravné spoločnosti spĺňať normy stanovené pre medzinárodnú dopravu.

HLAVNÉ BODY

V oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy sa v smernici stanovujú maximálne limity pre rozmery:

nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony;

osobných vozidiel na prepravu viac ako 9 osôb.

V oblasti medzinárodnej dopravy sa ňou takisto stanovujú maximálne limity pre hmotnosť a určité ostatné charakteristiky vozidiel uvedené v prílohách smernice.

Čo je povolené?

V rámci medzinárodnej dopravy sa na cestách krajiny EÚ nesmú používať žiadne vozidlá prekračujúce stanovené limity, pokiaľ nemajú zvláštne vybavenie.

V rámci vnútroštátnej dopravy sa na cestách krajiny EÚ nesmú používať vozidlá prekračujúce stanovené limity týkajúce sa rozmerov. V súvislosti s týmito limitmi však existuje niekoľko výnimiek vrátane:

dĺžky vozidiel s aerodynamickými vlastnosťami, ktoré sú určené na zvýšenie energetickej účinnosti;

dĺžky vozidiel určených na prepravu konkrétneho tovaru, ako napríklad dreva;

hmotnosti vozidiel prepravujúcich kontajnery v kombinovanej doprave*.

Vozidlám z jednej krajiny EÚ, ktoré spadajú do stanovených limitov, sa musí umožniť používanie ciest inej krajiny EÚ, s prípadnou výnimkou istých obmedzených úsekov cesty, ako sú napríklad malé dediny alebo miesta osobitného záujmu, v súvislosti s ktorými môže správa stanoviť nižšie limity. Krajiny EÚ môžu mať vyššie limity týkajúce sa hmotností v prípade vnútroštátnej dopravy na svojom území a počas obmedzeného obdobia skúšať nové technológie na vozidlách, ktoré prekračujú stanovené limity.

Súlad

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby bolo pri vozidlách možné preukázať ich súlad s pravidlami, a to buď na základe:

štítku výrobcu a dodatočného štítku s rozmermi;

jedného štítku, ktorý obsahuje obidva vyššie uvedené údaje;

dokumentu vydanom v krajine EÚ, v ktorej bolo vozidlo registrované, a ktorý obsahuje tie isté informácie.

Uplatňovanie pravidiel

O spôsobe uplatňovania pravidiel a type sankcií uložených za prekročenie limitov rozhodujú vlády jednotlivých štátov. Každé dva roky sa Európskej komisii musí zasielať správa, v ktorej sa uvádza:

počet kontrol realizovaných v predchádzajúcich 2 kalendárnych rokoch;

počet zistených preťažených vozidiel alebo jazdných súprav.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 17. septembra 1996. Krajiny EÚ mali povinnosť začleniť ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 16. septembra 1997.

KONTEXT

Hmotnosti a rozmery v cestnej doprave

HLAVNÉ POJMY

*Kombinovaná doprava: preprava tovaru, ktorá zahŕňa kombináciu cestnej dopravy a alternatívnej železničnej a/alebo vodnej dopravy. Použitie týchto alternatívnych spôsobov by sa malo týkať väčšiny cesty a použitie cestnej prepravy by sa malo obmedziť na krátku vzdialenosť na začiatku a/alebo konci cesty.

AKT

Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59 – 75)

Následné zmeny smernice 96/53/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 10.11.2015

Top