Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registrácia osôb na palubách osobných lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Registrácia osôb na palubách osobných lodí

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Zámerom je zlepšiť bezpečnosť a možnosti záchrany cestujúcich a posádky v námornej doprave.
 • Cieľom smernice je zaistiť, aby počet osôb na palube nepresiahol počet, na ktorý je loď certifikovaná a uľahčiť pátracie a záchranné činnosti po nehode.

HLAVNÉ BODY

Počet osôb na palube

 • Pred odchodom lode sa musia spočítať všetky osoby na palube osobných lodí, ktoré odchádzajú z prístavu nachádzajúceho sa v EÚ.
 • Počet osôb na palube sa musí oznámiť kapitánovi lode a určenému registrátorovi cestujúcich spoločnosti, alebo pobrežnému systému spoločnosti, ktorý vykonáva rovnaké funkcie.
 • Pred odchodom lode musí jej kapitán zaistiť, aby počet osôb na palube nepresiahol počet, ktorý smie loď prepravovať.

Dodatočné informácie o osobách na palube

Ak osobná loď odchádza z prístavu EÚ na plavbu s dĺžkou viac ako 20 námorných míľ (túto hranicu môžu krajiny EÚ znížiť), určité informácie o všetkých osobách na palube sa musia zhromaždiť a do tridsiatich minút pred odchodom lode oznámiť registrátorovi cestujúcich spoločnosti alebo pobrežnému systému spoločnosti, ktorý vykonáva rovnaké funkcie. Tieto informácie zahŕňajú:

 • meno a priezvisko
 • pohlavie
 • vek
 • akékoľvek poskytnuté informácie o potrebe zvláštnej starostlivosti alebo pomoci (ak tieto informácie dobrovoľne poskytol cestujúci).

Spočítanie osôb a registrácia informácií o osobách na palube sa takisto požaduje v súvislosti s loďami, ktoré odchádzajú z prístavu nachádzajúceho sa mimo EÚ, ktoré však plávajú do prístavu EÚ, bez ohľadu na to, či sa lode plavia pod vlajkou krajiny EÚ alebo krajiny mimo EÚ.

Krajiny EÚ môžu udeliť výnimky alebo požadovať odchýlky v súlade s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori (Dohovor SOLAS z roku 1974), ale len za podmienok stanovených v tejto smernici.

Každá spoločnosť zodpovedná za prevádzku osobnej lode musí:

 • zriadiť systém na registráciu informácií o osobách na palube. Systém musí spĺňať tieto kritériá:
  • čitateľnosť
  • dostupnosť
  • uľahčenie (systém nesmie spôsobiť meškanie nastupujúcich a/alebo vystupujúcich cestujúcich)
  • a bezpečnosť (ochrana údajov pred zničením, stratou a neoprávneným prístupom);
 • určiť registrátora cestujúcich zodpovedného za uchovávanie a prenos informácií.

V smernici 2009/42/ES je stanovený spôsob, akým by krajiny EÚ mali zostavovať štatistiku o cestujúcich po mori vstupujúcich do prístavov EÚ.

Výnimky alebo odchýlky

Krajiny EÚ môžu udeliť určité výnimky alebo požadovať odchýlky týkajúce sa počtu cestujúcich a registrácie:

 • lodí prevádzkovaných výhradne v chránených námorných oblastiach;
 • pravidelnej dopravy trvajúcej menej ako jednu hodinu medzi zastávkami v prístave;
 • pravidelnej dopravy v oblasti, v ktorej je pravdepodobnosť výšky vĺn presahujúcich 2 metre menej ako 10 % a celá plavba má menej ako 30 míľ od odchodu alebo existuje povinnosť verejnej služby pre odľahlé oblasti.

Registračné systémy

Registračné systémy zriadené podľa tejto smernice musia schváliť krajiny EÚ, ktoré sú zodpovedné za kontrolu ich správneho fungovania.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 22. júla 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1999.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Bezpečnosť osobných lodí“ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov spoločenstva (Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35 – 39)

Následné zmeny smernice 98/41/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Top