Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poštové služby v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poštové služby v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/6/ES – dokončenie vnútorného trhu poštových služieb EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa vymedzujú pravidlá, ktoré musia krajiny EÚ zaviesť s cieľom dokončiť vnútorný trh poštových služieb EÚ.

HLAVNÉ BODY

Povinnosť univerzálnych služieb

Krajiny EÚ musia:

 • zaistiť, aby sa verejnosti stále poskytovali poštové služby stanovenej kvality kdekoľvek v ich krajine za prijateľnú cenu a ako také
 • zabezpečiť, aby kontaktné a prístupové miesta boli schopné reagovať na potreby svojich užívateľov a aby bola zaručená univerzálna služba aspoň päť pracovných dní v týždni (vrátane jedného výberu a jedného doručenia denne)

Každá krajina EÚ musí zaistiť, aby poskytovanie univerzálnych služieb spĺňalo nasledujúce požiadavky:

 • služba zabezpečujúca dodržiavanie podstatných požiadaviek;
 • rovnaká služba pre užívateľov v rámci porovnateľných podmienok;
 • dostupná bez akejkoľvek formy diskriminácie;
 • bez prerušení alebo odstávok, okrem výnimočných prípadov;
 • vyvíjajúca sa v reakcii na technický, hospodársky a spoločenský vývoj a potreby užívateľov.

Hospodárska súťaž

Smernicou sa zakazuje vládam jednotlivých štátov udeľovať alebo ponechávať akékoľvek výhradné alebo osobitné práva na zriadenie alebo poskytovanie poštových služieb.

Udeľovanie licencií

Krajiny EÚ môžu zriadiť povoľovacie postupy vrátane individuálnych licencií s cieľom zaistiť dodržiavanie podstatných požiadaviek (vrátane dôverného charakteru korešpondencie a bezpečnosti siete pri preprave nebezpečného tovaru) a poskytovanie univerzálnych služieb.

Tvorba cien

Ceny za každú zo služieb, ktoré tvoria univerzálnu službu, musia:

 • byť prijateľné a umožniť všetkým užívateľom, nezávisle od geografického miesta a vzhľadom na konkrétne vnútroštátne podmienky, prístup k službe;
 • zohľadňovať náklady a podnecovať k efektívnemu poskytovaniu univerzálnych služieb.

Kvalita služby

Potrebné je stanoviť a uverejniť normy týkajúce sa služieb v prípade univerzálnej služby, a to v záujme zabezpečenia poštovej služby dobrej kvality. Normy sú zamerané na čas doručenia a na pravidelnosť a spoľahlivosť služieb.

Čo sa týka služieb fungujúcich medzi krajinami EÚ, v smernici sa vyžaduje:

 • povinnosť, aby sa 85 % poštových zásielok najrýchlejšej štandardnej kategórie doručovalo do troch dní po dátume odoslania a
 • 97 % do piatich dní po dátume odoslania.

Krajiny EÚ musia prijať viacero opatrení, napríklad:

 • stanovenie noriem kvality pre vnútroštátnu poštu a zaistenie ich zlučiteľnosti s normami kvality, ktoré sú stanovené v prípade služieb medzi krajinami EÚ;
 • oznamovanie svojich noriem kvality pre vnútroštátne služby Európskej komisii, ktorá ich uverejní rovnakým spôsobom ako normy pre služby medzi krajinami EÚ;
 • zabezpečenie, že všetci poskytovatelia poštových služieb zavedú transparentné, jednoduché a nenákladné postupy na vybavovanie sťažností.

Národné riadiace orgány

 • Každá krajina EÚ musí určiť jeden alebo viaceré národné riadiace orgány, ktoré budú právne oddelené a prevádzkovo nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb.
 • Ak poštové služby zostávajú pod kontrolou alebo vo vlastníctve štátu, regulačné funkcie je potrebné štrukturálne oddeliť od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.

V roku 2010 bola zriadená Európska skupina regulačných orgánov pre poštové služby. Tvoria ju národné riadiace orgány pre poštové služby a poskytuje odporúčania a pomoc pre Komisiu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 27. februára 2008. Krajiny EÚ mali povinnosť ju začleniť do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 2010 a v niektorých prípadoch do 31. decembra 2012.

KONTEXT

Poštové služby

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008, s. 3 – 20)

Následné zmeny smernice 2008/6/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentárne účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie z 10. augusta 2010, ktorým sa zriaďuje Európska skupina regulačných orgánov pre poštové služby (Ú. v. EÚ C 217, 11.8.2010, s. 7 – 9)

Posledná aktualizácia 20.01.2016

Top