Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprava nákladu a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprava nákladu a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1356/96 – pravidlá uplatniteľné na vnútrozemskú nákladnú a osobnú vodnú dopravu medzi krajinami EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je zabezpečiť, aby prevádzkovatelia, ktorí prepravujú tovar alebo cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, mohli tieto služby voľne poskytovať medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Nariadenie sa uplatňuje na dopravu nákladu alebo cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou v prípade ciest medzi krajinami EÚ a tranzitu cez ne.
 • Všetci prevádzkovatelia prepravujúci tovar alebo cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou môžu vykonávať tieto služby medzi krajinami EÚ, ak spĺňajú určité podmienky:
  • majú sídlo v krajine EÚ v súlade s právnymi predpismi danej krajiny;
  • sú v danej krajine oprávnení vykonávať medzinárodnú prepravu tovaru alebo cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou;
  • používajú plavidlá, ktoré sú zaregistrované v krajine EÚ, alebo ak nemajú zaregistrované plavidlá, vlastnia osvedčenie o príslušnosti vo flotile krajiny EÚ;
  • spĺňajú podmienky stanovené v nariadení (EHS) č. 3921/91, za ktorých môžu prevádzkovatelia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci krajiny EÚ (tzv. kabotáž).
 • Osobitné pravidlá o právach prevádzkovateľov z krajín mimo EÚ existujú v rámci revidovaného Dohovoru o režime plavby na Rýne (Mannheimský dohovor), Dohovoru o režime plavby na Dunaji (Belehradský dohovor) alebo môžu vyplývať z iných medzinárodných dohôd alebo zmlúv, v ktorých je EÚ zmluvnou stranou.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. augusta 1996.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke Vnútrozemské vodné cesty na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1356/96 z 8. júla 1996 o spoločných pravidlách uplatniteľných na vnútrozemskú nákladnú a osobnú vodnú dopravu medzi členskými štátmi z hľadiska slobody poskytovať také dopravné služby (Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 7 – 8)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 1 – 3)

Posledná aktualizácia 22.09.2016

Top