Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cestné tunely: pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cestné tunely: pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/54/ES o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa ňou minimálne bezpečnostné normy týkajúce sa rôznych organizačných, stavebných, technických a prevádzkových aspektov cestných tunelov, ktoré tvoria súčasť vymedzenej transeurópskej dopravnej infraštruktúry.

HLAVNÉ BODY

Bezpečnostné požiadavky

 • Smernica má zabezpečiť, aby všetky tunely dlhšie ako 500 metrov, či už v prevádzke, vo výstavbe alebo v etape projektovania, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete, spĺňali nové harmonizované bezpečnostné požiadavky.

Správny orgán

 • Každá krajina EÚ musí určiť aspoň jeden správny orgán zodpovedný za všetky aspekty bezpečnosti tunelov. Orgány prijímajú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou.
 • Tento orgán môže byť zriadený na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. V prípade tunelov, ktoré vedú viacerými krajinami, môže každá krajina určiť svoj orgán, alebo obe krajiny vymenujú spoločný orgán.
 • Pri odovzdávaní nového tunela do prevádzky alebo pri prestavbe existujúceho tunela sa vyžaduje predchádzajúce povolenie orgánu. Orgán má právomoc pozastaviť alebo obmedziť prevádzku tunelu, ak nie sú splnené bezpečnostné podmienky.
 • Orgán zabezpečí, aby boli splnené tieto úlohy:
  • pravidelné testovanie a inšpekcie tunelov a vypracovanie súvisiacich bezpečnostných požiadaviek;
  • zavedenie organizačných a prevádzkových schém (vrátane plánov reakcie na núdzové situácie) pre prípravu a vybavenie pohotovostných služieb;
  • definovanie postupu pre okamžitú uzávierku tunela v prípade núdze;
  • vykonanie nevyhnutných opatrení na zníženie rizika.

Správca tunela

 • Pre každý tunel, ktorý sa nachádza na území krajiny EÚ, či už je v etape projektovania, výstavby alebo prevádzky, orgán určí ako správcu tunela verejný alebo súkromný orgán zodpovedný za riadenie tunela v príslušnej etape. V prípade akéhokoľvek významného incidentu alebo nehody v tuneli musí správca tunela vyhotoviť správu.

Bezpečnostný referent

 • Pre každý tunel, s predchádzajúcim súhlasom správneho orgánu, menuje správca tunela bezpečnostného referenta, ktorý koordinuje všetky preventívne a ochranné opatrenia na zaručenie bezpečnosti používateľov a prevádzkového personálu. Medzi úlohy bezpečnostného referenta patrí:
  • koordinácia s pohotovostnými službami a účasť na vypracovaní prevádzkových plánov;
  • účasť na plánovaní, vykonávaní a hodnotení činností v prípadoch núdze;
  • účasť na vypracovaní bezpečnostných plánov a na špecifikácii zariadení infraštruktúry;
  • overovanie vyškolenia prevádzkového personálu a pohotovostných služieb, a účasť na organizácii školení, ktoré sa konajú v pravidelných intervaloch;
  • poradenstvo týkajúce sa uvedenia stavby do prevádzky, vybavenia a prevádzky tunelov;
  • overovanie, či konštrukcia tunela a vybavenie sú udržiavané a opravované;
  • účasť na hodnotení každého významného incidentu alebo nehody.

Pravidelné inšpekcie

 • Krajiny EÚ zabezpečia, aby inšpekcie, hodnotenia a testy vykonávali inšpekčné orgány.
 • Správny orgán overí, či inšpekčný orgán vykonal pravidelné inšpekcie, aby bolo zabezpečené, že všetky tunely spadajúce do pôsobnosti tejto smernice spĺňajú jej ustanovenia.
 • Obdobie medzi dvoma následnými inšpekciami ktoréhokoľvek daného tunela nesmie presiahnuť šesť rokov.

Analýza rizík

 • Nezávislý orgán vykoná na žiadosť správneho orgánu analýzu rizík pre daný tunel na základe jednotnej metodiky stanovenej na vnútroštátnej úrovni. Zohľadní pri tom všetky konštrukčné faktory a prepravné podmienky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, najmä prepravné charakteristiky a typ, dĺžku a geometriu tunela ako aj prognózovaný počet ťažkých nákladných vozidiel za deň.

Správy

 • Krajiny EÚ každé dva roky vypracujú správy o požiaroch v tuneloch a o nehodách, ktoré majú jednoznačný vplyv na bezpečnosť používateľov ciest v tuneloch, a o frekvencii a príčinách takých udalostí, vyhodnotia ich a poskytnú informácie o skutočnej úlohe a účinnosti bezpečnostných zariadení a opatrení.

Prispôsobenie technickému pokroku

 • Komisia má právomoci prispôsobiť prílohy k tejto smernici v súlade s technickým pokrokom.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. apríla 2004. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. apríla 2006.

KONTEXT

Tunely sú dôležitá infraštruktúra, ktorá je zásadná pre diaľkovú dopravu a rozvoj regionálnych ekonomík EÚ. Nehody v tuneloch, predovšetkým požiare, však môžu mať dramatické dôsledky a predstavovať mimoriadne náklady z hľadiska ľudských životov, zvýšeného preťaženia, znečistenia a výdavkov na opravy.

 • Ďalšie informácie nájdete v časti Tunely na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39 – 91)

Následné zmeny smernice 2004/54/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 20.10.2016

Top