Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námorná bezpečnosť – vybavenie námorných lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Námorná bezpečnosť – vybavenie námorných lodí

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 96/98/EHS – vybavenie námorných lodí

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá na zaistenie bezpečnosti a kvality vybavenia námorných lodí, ktoré sa nachádza sa na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkami krajín EÚ.

Tieto pravidlá slúžia na zvýšenie bezpečnosti na palube, prispievajú k boju proti znečisťovaniu mora a ich cieľom je zabezpečiť voľný pohyb vybavenia námorných lodí na vnútornom trhu EÚ.

HLAVNÉ BODY

Táto smernica sa vzťahuje na vybavenie, ktoré sa používa:

na existujúcich lodiach plaviacich sa pod vlajkou EÚ;

na nových lodiach plaviacich sa pod vlajkou EÚ, a to aj vtedy, ak sú skonštruované mimo EÚ.

Posudzovanie zhody

Krajiny EÚ vymenúvajú orgány zodpovedné za posudzovanie zhody vybavenia námorných lodí. Cieľom tohto posudzovania je zabezpečiť kvalitu vybavenia pred jeho umiestnením na trh a pri jeho umiestnení na palubu.

Vybavenie, ktoré sa zhoduje s európskymi normami, musí byť označené značkou.

Ak plavidlo, ktoré má byť prevedené do registra krajiny EÚ, nie je registrované v EÚ, krajina EÚ musí vykonať inšpekciu skutočného stavu vybavenia a skontrolovať, či sa zhoduje s normami EÚ.

Nevyhovujúce vybavenie

Ak hrozí, že časť vybavenia by mohla narušiť zdravie a/alebo bezpečnosť posádky alebo cestujúcich alebo poškodiť morské prostredie, zodpovedná krajina EÚ ho musí stiahnuť z trhu a zakázať alebo obmedziť jeho používanie.

Testovacie normy

Vybavenie námorných lodí si vyžaduje prijatie medzinárodných testovacích noriem. V prípade, že medzinárodné organizácie neprijmú normy v primeranom časovom horizonte, môžu sa uplatniť normy EÚ.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 17. februára 1997. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. júna 1998.

Smernicou 2014/90/EÚ sa ruší smernica 96/98/ES s účinnosťou od 18. septembra 2016.

KONTEXT

Námorná doprava – pravidlá moderného vybavenia námorných lodí v záujme bezpečnejších lodí EÚ

AKT

Smernica Rady 96/98/EHS z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Ú. v. ES L 46, 17.02.1997, s. 25 – 56)

Následné zmeny a opravy smernice 96/98/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na informačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146 – 185)

Posledná aktualizácia 12.11.2015

Top