Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť cestnej premávky: vodičské preukazy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť cestnej premávky: vodičské preukazy

Jasnejšími pravidlami v oblasti vodičských preukazov EÚ sa zabezpečí väčšia sloboda pohybu pre vodičov EÚ, posilní sa bezpečnosť cestnej premávky a pomôže sa tým znížiť počet ich falšovaní.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie).

SÚHRN

Jasnejšími pravidlami v oblasti vodičských preukazov EÚ sa zabezpečí väčšia sloboda pohybu pre vodičov EÚ, posilní sa bezpečnosť cestnej premávky a pomôže sa tým znížiť počet ich falšovaní.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zavádza sa ňou európsky vodičský preukaz. Ide o prepracované znenie smernice 91/439/EHS, ktorá sa týmto zrušuje.

HLAVNÉ BODY

Smernicou sa:

 • obmedzujú príležitosti na jeho falšovanie: nový preukaz má v sebe mikročip, ktorý obsahuje informácie vytlačené na karte. Zavádza sa ňou doba platnosti preukazov pre automobily a motocykle na 10 až 15 rokov, aby bolo možné pravidelne aktualizovať ochranné prvky a informácie o ich držiteľoch. Zavádza sa ňou nová elektronická sieť s cieľom zjednodušiť komunikáciu medzi národnými orgánmi v záujme kontroly preukazov,
 • pomôže zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky: zavádza sa ňou nová kategória preukazov pre mopedy, pričom sa predtým vyžaduje záväzná teoretická skúška a zavádza sa postupný prechod na ťažšie motocykle. Ďalej sa v nej špecifikujú testovacie požiadavky. Profesionálni vodiči musia absolvovať lekársku prehliadku každých päť rokov. Zavádzajú sa požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prípravu skúšajúcich pri skúškach z vedenia motorových vozidiel.

Preukazy vydávané krajinami EÚ musia byť vzájomne uznávané. Zavádzajú sa vodičské preukazy pre tieto skupiny:

 • skupina AM: dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najviac 45 km/hod. a ľahké štvorkolky,
 • skupina A1: motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 125 cm3, s výkonom nepresahujúcim 11 kW,
 • skupina A2: motocykle s výkonom nepresahujúcim 35 kW,
 • skupina A: ťažké motocykle bez výkonnostných obmedzení,
 • skupina B: osobné vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg na prepravu najviac ôsmich cestujúcich,
 • skupina BE: vozidlo skupiny B ťahajúce ťažký príves s hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg,
 • skupina B1 (voliteľná): štvorkolky,
 • skupina C1: nákladné vozidlá s hmotnosťou od 3 500 kg do 7 500 kg, na prepravu najviac ôsmich cestujúcich,
 • skupina C1E: vozidlo skupiny C1 alebo B ťahajúce ťažký príves s prípustnou hmotnosťou maximálne 12 000 kg,
 • skupina C: nákladné vozidlá s hmotnosťou viac ako 3 500 kg, na prepravu najviac ôsmich cestujúcich,
 • skupina CE: vozidlo skupiny C ťahajúce ťažký príves,
 • skupina D1: osobné vozidlo konštruované na prepravu najviac 16 cestujúcich s maximálnou dĺžkou nepresahujúcou 8 m,
 • skupina D1E: vozidlo skupiny D1 ťahajúce ťažký príves,
 • skupina D: osobné vozidlá na prepravu viac ako ôsmich cestujúcich,
 • skupina DE: vozidlo skupiny D ťahajúce ťažký príves,
 • Ľahké prívesy do 750 kg môžu byť ťahané vozidlami skupiny B, C1, C, D1 a D.

Tabuľka zhody medzi týmito skupinami a skupinami uvádzanými v preukazoch vydaných v krajinách EÚ pred touto smernicou sa uvádza v smernici 2014/209/EÚ.

Vo vodičských preukazoch sa stanovia podmienky, za ktorých je vodič oprávnený viesť motorové vozidlo. Ak sa vedenie vozidla oprávňuje len na určitý typ vozidla alebo na upravené vozidlá, potom sa to označí v preukaze prostredníctvom kódu.

Vydanie vodičského preukazu je podmienené týmito podmienkami:

 • preukazy pre skupiny C1, C, D1 a D: len pre vodičov, ktorí sú už oprávnení viesť motorové vozidlá skupiny B,
 • preukazy pre skupiny BE, C1E, CE, D1E a DE: len pre vodičov, ktorí sú už oprávnení viesť motorové vozidlá príslušných skupín B, C1, C, D1 a D.

Minimálna veková hranica pre vydanie vodičského preukazu:

 • 16 rokov pre skupiny AM, A1 (ľahké motocykle) a B1 (motorové trojkolky a štvorkolky),
 • 18 rokov pre skupiny A2, B, BE a C1,
 • 21 rokov pre skupiny C, CE, D1 a D1E,
 • 24 rokov pre skupiny D and DE.

Krajiny EÚ môžu pri niektorých skupinách v rámci stanovených limitov zvýšiť alebo znížiť minimálny vek.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby mali žiadatelia o vodičský preukaz vedomosti a zručnosti a aby preukazovali správanie požadované na vedenie motorového vozidla. Skúšky zavedené na tento účel musia obsahovať:

 • teoretickú skúšku,
 • skúšku zručností a správania.

Skúšajúci pri teste zručností a správania musí mať minimálne kompetencie. Dodržiavajú opatrenia na zabezpečenie kvality a musia podstupovať pravidelný odborný výcvik.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 19. januára 2007.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o vodičských preukazoch EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/126/ES

19. januára 2007

19. januára 2011

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18 - 60

Pozmeňujúce a doplňujúce akty

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/113/ES

15. septembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 223, 26.8.2009, s. 31 - 35

Smernica 2011/94/EÚ

19. decembra 2011

30. júna 2012

Ú. v. EÚ L 314, 29.11.2011, s. 31 - 34

Smernica 2012/36/EÚ

21. novembra 2012

31. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 54 - 58

Smernica 2013/22/EÚ

1. júla 2013

1. júla 2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 356 - 361,

Smernica 2013/47/EÚ

23. októbra 2013

31. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2013, s. 29 - 29.

Následné zmeny a opravy smernice 2006/126/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2012 zo 4. mája 2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) (Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2012, s. 1-11).

Rozhodnutie Komisie 2014/209/EÚ z 20. marca 2014 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov (Ú. v. EÚ L 120, 23.4.2014, s. 1 - 89).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2014 z 27. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 383/2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 47 - 49).

Posledná aktualizácia 24.04.2015

Top