Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné používanie mobilných telefónov v lietadlách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné používanie mobilných telefónov v lietadlách

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2008/294/ES – podmienky využívania frekvenčného spektra na prevádzkovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách lietadiel (služby MCA)

ČO JE CIEĽOM TOHTO ROZHODNUTIA?

  • Ustanovujú sa ním spoločné pravidlá bezpečného používania mobilných telefónov na palubách lietadiel (služby MCA) s cieľom umožniť cestujúcim v leteckej doprave uskutočňovať telefónne hovory a odosielať a prijímať správy (režim GSM) počas letu nad Európou.
  • Toto rozhodnutie bolo následne zmenené rozhodnutím 2013/654/EÚ s cieľom umožniť mobilným zariadeniam cestujúcich pripojiť sa na prijímač a vysielač lietadla cez mobilnú telekomunikačnú technológiu 3G a 4G. Týmto sa umožňuje používanie širokopásmových služieb, napríklad internetového prístupu, na palubách lietadiel vybavených MCA.

HLAVNÉ BODY

Všeobecný rámec pre používanie mobilných telefónov na palubách lietadiel závisí od dvoch faktorov:

Licencia, ktorú poskytne jedna krajina, a ktorá sa týka zhody zariadenia MCA, bude platná vo všetkých krajinách EÚ. Týmto sa umožní neprerušované poskytovanie služieb MCA pre cestujúcich v leteckej doprave na celom území EÚ.

Rozsah pôsobnosti

  • Toto rozhodnutie sa vzťahuje len na technické požiadavky potrebné na pripojenie medzi vlastnými mobilnými zariadeniami cestujúcich a prijímačom/vysielačom lietadla, ktorý je nainštalovaný vnútri kabíny cestujúcich.
  • Rozhodnutím sa neupravuje spôsob prenášania signálu medzi lietadlom a zemou, ani žiadne licenčné, komerčné či letecké záležitosti.
  • Inštalácia systému MCA sa vyžaduje iba v prípade, ak letecká spoločnosť plánuje poskytovať služby MCA pre svojich cestujúcich. V takomto prípade môže letecká spoločnosť rozhodnúť o tom, či pre pohodlie a súkromie cestujúcich povolí len dátové služby alebo aj hlasové hovory.

Prevádzka

  • Mobilné zariadenia cestujúcich sú spojené s palubnou celulárnou sieťou (základňová vysielacia stanica lietadla), ktorá zase komunikuje so zemou, obvykle cez satelit.
  • Aby sa telefónom cestujúcich v leteckej doprave zabránilo vo vytváraní rušenia pozemnej rádiovej komunikačnej siete, systém možno aktivovať len v prípade, keď je lietadlo v nadmorskej výške nad 3 000 m/10 000 stôp.
  • Medzi úrovňou zeme a výškou 3 000 m sa musia mobilné koncové stanice udržiavať v letovom režime.
  • Posádka vo výške nad 3 000 m informuje cestujúcich v lietadle vybavenom MCA o tom, že môžu prepnúť na „normálny“ režim a uskutočňovať a prijímať hovory atď., ako by boli na zemi.
  • Roamingová služba sa poskytuje za poplatok, o ktorom rozhodne letecká spoločnosť a/alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb a je nad rámec rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

Bezpečnosť

Každý komponent pred tým, ako sa povolí jeho inštalácia na palube lietadla, musí mať osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré poskytne Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Systém MCA je preto z leteckého hľadiska bezpečný.

Krajiny EÚ môžu uložiť technické obmedzenia s cieľom zabrániť rušeniu a iným narušeniam pozemných telekomunikačných sietí signálmi, ktoré sa vysielajú do a z mobilných zariadení cestujúcich.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 7. apríla 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

AKT

Rozhodnutie Komisie 2008/294/ES zo 7. apríla 2008 o harmonizovaných podmienkach využívania frekvenčného spektra na prevádzkovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách lietadiel (služby MCA) v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 19 – 23)

Následné zmeny rozhodnutia 2008/294/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie Komisie zo 7. apríla 2008 o povolení služieb mobilnej komunikácie v letectve (služby MCA) v Európskom spoločenstve [oznámené pod číslom K(2008) 1257] (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 24 – 27)

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top