Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Znečisťovanie mora z lodí a trestné sankcie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Znečisťovanie mora z lodí a trestné sankcie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • Stanovujú sa v nej pravidlá platné pre celú EÚ, ktoré sa týkajú ukladania sankcií v prípade vypúšťania ropy alebo iných znečisťujúcich látok z lodí plaviacich sa v jej vodách.

HLAVNÉ BODY

  • V aktuálnych právnych predpisoch sa uvádza, že vypúšťanie látok z lodí znečisťujúcich more predstavuje v zásade trestný čin. Podľa smernice sa to vzťahuje na vypúšťanie ropy alebo iných znečisťujúcich látok z plavidiel. Menšie vypúšťanie sa nepovažuje automaticky za priestupok, pokiaľ opakované vypúšťanie nevedie k zhoršeniu kvality vody.
  • Osoby zodpovedné za vypúšťanie znečisťujúcich látok môžu podliehať trestným sankciám, ak konali úmyselne, z nepozornosti* alebo závažnej nedbanlivosti. Nabádanie alebo napomáhanie a podnecovanie osoby na vypúšťanie znečisťujúcich látok môže takisto viesť k trestným sankciám.
  • Smernica sa vzťahuje na všetky typy plavidiel bez ohľadu na ich vlajku.
  • Vypúšťanie znečisťujúcich látok je zakázané:

Výnimky

  • Tento režim sa nevzťahuje na vypúšťanie látok z vojnových lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát a ktoré sú používané len na vládne nekomerčné účely.
  • Výnimky zo zákazu vypúšťania znečisťujúcich látok sa môžu uplatniť, keď je ohrozená bezpečnosť ľudí alebo lode.

Právnické osoby

Smernicou 2009/123/ES sa pozmenila smernica 2005/35/ES s cieľom zlepšiť pravidlá o znečisťovaní mora z lodí a zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vypúšťanie znečisťujúcich látok podliehali primeraným sankciám. Od krajín EÚ sa v nej vyžaduje, aby zaviedli pravidlá o zodpovednosti právnických osôb podľa súkromného práva*, ako sú spoločnosti.

  • Spoločnosti môžu podliehať trestným sankciám, ak sa jednotlivec vo vedúcej pozícii v rámci spoločnosti dopustil trestného činu pre vlastný prospech, či už táto osoba konala samostatne alebo ako súčasť spoločnosti.
  • Spoločnosť je zároveň zodpovedná za priestupky spáchané jednotlivcom v dôsledku nepozornosti, najmä prostredníctvom nedostatočného dohľadu alebo kontroly.
  • Zodpovednosť spoločnosti nesmie vylúčiť trestné konanie voči dotknutým jednotlivcom.

Uplatňovanie sankcií

V smernici 2009/123/ES sa takisto vyžaduje, aby vnútroštátne orgány krajín EÚ zabezpečili uplatňovanie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií, a to aj v prípade menej závažných prípadov. Musia spolupracovať, ak sa plavidlo vyhlási za vinné z nezákonného vypúšťania v oblasti ich zodpovednosti pred tým, ako sa plavidlo doplaví do prístavu v inej krajine EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. októbra 2005. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. apríla 2007.

KONTEXT

Potopenie lode Prestige v novembri 2002 a lode Erika v decembri 1999 poukázalo na potrebu sprísnenia pravidiel v súvislosti so znečisťovaním mora z lodí. Nehody však nie sú hlavným zdrojom znečistenia – väčšinu má na svedomí úmyselné vypúšťanie (čistenie nádrží a likvidácia odpadovej ropy).

Týmito pravidlami sa do práva EÚ zapracúva Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973 a jeho protokol z roku 1978 (tzv. dohovor Marpol). Týmto spôsobom je možné harmonizovať uplatňovanie pravidiel dohovoru.

HLAVNÉ POJMY

*Nepozornosť – čin vykonaný napriek vedomosti, že môže spôsobiť škody.

*Výhradná hospodárska zóna – všeobecne sa chápe, že vzniká vtedy, keď má krajina právomoc nad výskumom a využívaním morských zdrojov pri svojom pobreží. Táto oblasť je za bežných okolností pásmo v rozpätí 200 míľ od pobrežia.

*Právnické osoby podľa súkromného práva – všetky právnické osoby, ako sú spoločnosti okrem štátov, verejných orgánov a verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11 – 21)

Následné zmeny smernice 2005/35/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1 – 9) Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81 – 90) Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 25.04.2016

Top