Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prístup k elektronickým komunikačným sieťam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prístup k elektronickým komunikačným sieťam

Touto smernicou sa harmonizuje spôsob, akým členské štáty EÚ regulujú prístup a prepojenie elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení. Vytvára sa ňou regulačný rámec pre vzťahy medzi poskytovateľmi sietí a služieb, ktorých výsledkom bude udržateľná hospodárska súťaž a interoperabilita elektronických komunikačných služieb.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica)

SÚHRN

Prístupová smernica spolu so štyrmi ďalšími smernicami (rámcovou smernicou, smernicou o povolení, smernicou o univerzálnej službe a smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách) patrí do telekomunikačného balíka, ktorým sa vymedzuje regulačný rámec zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia elektronických komunikačných sietí a služieb.

V roku 2009 bol telekomunikačný balík zmenený smernicou o lepšej tvorbe práva a smernicou o právach občanov, ako aj zriadením Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Uplatňovanie

Táto smernica sa vzťahuje na všetky formy verejných komunikačných sietí poskytujúcich verejne dostupné elektronické komunikačné služby. K nim patria pevné a mobilné telekomunikačné siete, siete používané na pozemné vysielanie, siete káblovej televízie a satelitné a internetové siete využívané na prenos hlasu, faxu, údajov a obrazu.

Všeobecná zásada

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby neexistovali žiadne obmedzenia, ktorými by sa podnikom v tej istej krajine EÚ alebo v rozličných krajinách EÚ bránilo medzi sebou vzájomne rokovať o dohodách o prístupe a/alebo prepojení, ktoré podliehajú pravidlám hospodárskej súťaže podľa zmluvy.

Podľa všeobecnej zásady na trhoch, kde pretrvávajú veľké rozdiely v pozícii pri rokovaniach medzi jednotlivými podnikmi, je vhodné vytvoriť rámec na základe zásad vnútorného trhu a pravidiel hospodárskej súťaže vo funkcii nástroja na reguláciu trhu.

Prijatím technologicky neutrálneho prístupu je cieľom:

vytvoriť rámec, ktorým sa podporí hospodárska súťaž a podnietia účinné investície do sieťovej infraštruktúry, a to zabezpečením primeraného prístupu a prepojenia sietí a interoperability služieb v záujme koncových používateľov;

zabezpečiť, aby žiadne prekážky na trhu neobmedzovali rozvoj inovatívnych služieb, ktoré by mohli byť prínosom pre používateľov.

Práva a povinnosti prevádzkovateľov

V smernici sa ustanovuje základné pravidlo, podľa ktorého majú prevádzkovatelia verejných komunikačných sietí právo a, ak ich o to požiadajú iné podniky, ktoré sú na to oprávnené, povinnosť dohodnúť prepojenie medzi týmito podnikmi, aby sa zabezpečila interoperabilita služieb v Európskej únii.

Národné regulačné orgány sú zodpovedné za vykonávanie pravidelných analýz trhu s cieľom stanoviť, či má jeden alebo viac prevádzkovateľov významný vplyv na príslušnom trhu. Ak sa po analýze trhu zistí, že prevádzkovateľ má na konkrétnom trhu významný trhový podiel, národné regulačné orgány nariadia tomuto prevádzkovateľovi jednu alebo viacero z nasledujúcich povinností, v závislosti od okolností:

1.

Povinnosť transparentnosti v súvislosti s prepojením a/alebo prístupom, ktorou sa od prevádzkovateľov vyžaduje, aby zverejňovali špecifikované informácie, ako sú napríklad informácie o účtovníctve, technické špecifikácie alebo charakteristiky sietí, ak je to vhodné prostredníctvom referenčnej ponuky.

2.

Povinnosť nediskriminácie s cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovatelia uplatňovali rovnaké podmienky za rovnakých okolností aj na podniky poskytujúce rovnaké služby vrátane zákazu uprednostňovať svoje vlastné služby.

3.

Povinnosť oddelenia účtovníctva v súvislosti so špecifikovanými činnosťami týkajúcimi sa prepojenia a/alebo prístupu.

4.

Povinnosť prístupu a používania špecifických zariadení siete. Od prevádzkovateľov sa môže vyžadovať, aby:

poskytli prístup tretím stranám k špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo zariadeniam vrátane neviazaného prístupu k účastníckej prípojke;

rokovali v dobrej viere s podnikmi žiadajúcimi o prístup;

zachovali prístup k už prideleným zariadeniam;

udelili otvorený prístup k technickým rozhraniam, protokolom alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré sú nevyhnutné pre interoperabilitu služieb;

poskytli spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného používania zariadení;

poskytli prístup k pridruženým službám, napríklad v súvislosti s totožnosťou, miestom a prítomnosťou.

5.

Povinnosti týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly cien vrátane povinností týkajúcich sa nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systémov účtovania nákladov.

V prípade, že zlyhania trhu pretrvávajú aj napriek uplatňovaniu týchto povinností, národné regulačné orgány môžu ako poslednú možnosť požiadať vertikálne zoskupenie podnikov o umiestnenie svojich činností spojených s veľkoobchodným poskytovaním prístupových produktov a služieb do nezávisle prevádzkovaného obchodného subjektu.

Tento funkčne nezávislý subjekt musí zabezpečovať prístupové produkty a služby všetkým podnikom vrátane iných obchodných subjektov v rámci materskej spoločnosti na základe rovnakých lehôt a podmienok, a to aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, a prostredníctvom tých istých systémov a procesov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/19/ES

24.4.2002

24.7.2003

Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002, s. 7 - 20

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/140/ES

19.12.2009

25.5.2011

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37 - 69

POZMEŇUJÚCI NÁVRH K PRÍLOHÁM

Príloha II - Minimálny zoznam položiek, ktoré sa majú zahrnúť do referenčnej ponuky na veľkoobchodný prístup k sieťovej infraštruktúre vrátane spoločného alebo úplne uvoľneného prístupu k účastníckej prípojke na pevnom mieste, ktoré musia zverejniť notifikovaní prevádzkovatelia s významnou trhovou silou (SMP).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37 - 69).

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2013, s. 8 - 9).

SÚVISIACE AKTY

Usmernenia Komisie o analýze trhu a hodnotení veľkej trhovej sily podľa regulačného rámca Spoločenstva pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. EÚ C 165, 11.7.2002, s. 6 - 31)

Podľa regulačného rámca o komunikačných službách sa v týchto usmerneniach stanovujú zásady, z ktorých musia vychádzať analýzy trhu národných regulačných orgánov s cieľom zaručiť účinnú hospodársku súťaž.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 [COM(2013) 627 final z 11. septembra 2013 - neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia 10.09.2015

Top