Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť lodí a prístavných zariadení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť lodí a prístavných zariadení

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení

ČO JE CIEĽOM TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

 • Zmenený dohovor SOLAS a Medzinárodný kódex bezpečnosti lodí a prístavných zariadení musia všetky krajiny EÚ v plnej miere uplatniť na medzinárodnú lodnú dopravu do 1. júla 2004. Konečná lehota pre vnútroštátne osobné lode je 1. júl 2005.
 • Všetky krajiny EÚ musia po povinnej analýze bezpečnostných rizík rozhodnúť do 1. júla 2007, v akom rozsahu uplatnia opatrenia na iné kategórie vnútroštátnej lodnej dopravy.
 • Každá krajina EÚ informuje IMO, Európsku komisiu a ostatné krajiny EÚ o opatreniach, ktoré prijala. Patria k nim údaje o kontaktných centrálnych miestach pre námornú bezpečnosť, ktoré určila každá krajina EÚ.
 • Lode, na ktoré sa vzťahujú osobitné opatrenia a ktoré zamýšľajú vstúpiť do prístavu EÚ, musia príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnúť bezpečnostné informácie:
  • aspoň 24 hodín vopred alebo
  • najneskôr pri opustení predchádzajúceho prístavu, ak bude čas plavby menej ako 24 hodín, alebo
  • ihneď po tom, ako bude známy prístav zastavenia, ak bol neznámy v čase odchodu.
 • Pravidelná lodná doprava, ktorá sa poskytuje medzi prístavmi na ich vlastnom území alebo medzi dvoma krajinami EÚ, môže byť oslobodená od povinnosti poskytovať informácie pred príchodom, pokiaľ o to požiadajú orgány.
 • Vnútroštátne orgány vedú zoznam spoločností a lodí, ktoré využívajú túto výnimku, a tento zoznam pravidelne aktualizujú.
 • Krajiny EÚ mali do 1. júla 2004 povinnosť určiť centrálne miesto pre námornú bezpečnosť.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 2004.

* HLAVNÉ POJMY

Bezpečnosť námornej dopravy: kombinácia preventívnych opatrení na ochranu lodnej dopravy a prístavných zariadení pred hrozbami úmyselných protiprávnych činov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6 – 91)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 725/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 01.08.2016

Top